PERSBERICHT – 14 december 2021

– PERSBERICHT –

14 december 2021

Les 1 Covid: Doe Niet als Nederland

“Het aanrommel-beleid; ‘Laat het virus rondrazen’ en ‘We moeten ermee leren leven’ heeft gefaald. Het moet dus anders”, schrijft de burgerbeweging Alle Burgers in een open brief aan demissionair minister-president Mark Rutte.

“Deze chaotische aanpak van de ‘Big One” gaat gepaard met zowel veel te veel doden, zeer ernstige en langdurige gezondheidsschade, enorme vermijdbare huidige en toekomstige economische en financiële lasten, als onnodige blijvende beperkingen van de bewegingsvrijheid.”

Dat staat in een persbericht van AlleBurgers gesteund door Covid-actiegroepen in binnen- en buitenland en het The World Health Network.

Schade en schande in de wereld

De overgrote en zwijgende meerderheid van de Nederlandse bevolking dat het oneens is met het beleid heeft een stem gekregen, en laat zijn mening horen. Wij zeggen:

Het leidt niet alleen tot schade in Nederland, maar ook tot schade en schande in Europa en de wereld. In het buitenland krijgen wij te horen: “Uw minister-president en zijn adviseurs weten niet wat een pandemie is, weten niet alleen hoe te handelen, maar zijn ook een gevaar voor ons allen”.

In maart 2020 dacht u dat het verstandig was het virus ‘gecontroleerd te verspreiden’. De consensus in de wereld is, dat

  • het Nederlandse Covid-19-beleid sinds het begin gebaseerd is op ongefundeerd optimisme en abjecte ideologie
  • daarbij gebruik wordt gemaakt van foutieve wetenschappelijke kennis, bewuste misinformatie en bedriegende desinformatie
  • er zelfvoldaan wordt voorbijgaan aan de succesvolle internationale praktijk
  • er sprake is van falend risicomanagement met enorme impact op de samenleving, gedragen door machtspolitiek, en zonder dat daar verantwoording over wordt afgelegd.

“Scheren langs de rand van de afgrond, en hopen”…

… dat piek-uitbraken worden voorkomen, en (trumpiaanse propaganda) “lockdowns” niet nodig zijn.

… dat de bevolking gestaag geïnfecteerd raakt en op die manier immuniteit opbouwt. Niets was minder waar.

… dat u met een snelle uitrol van vaccins

kon ‘scheren langs de rand van de afgrond’ (minister Van Ark, april 2021).

Natuurlijk zijn vaccins nodig, maar ze zijn niet voldoende om schade aan de economie te beperken, burgers te beschermen tegen dood en (langdurige) ziekte, en de vrije manier van leven, in verbondenheid van de samenleving mogelijk te maken.

Veel betere resultaten met eliminatie via zero covid

De beschikbare internationale vergelijkende analyses van verschillende regio’s en landen, laten zien dat een zero covid-benadering (dat wil zeggen: toewerken naar zo min mogelijk besmettingen en eliminatie) veel betere resultaten oplevert dan het Nederlandse beleid met ‘zicht op het virus, en controle via de IC’s van ziekenhuizen’. De zeer slechte resultaten zien we bij de doden en voor de volksgezondheid, op kortere en langere termijn, maar ook in termen van resultaten die voor u juist het belangrijkst waren: de economie en maatschappelijk vrijheid (Institut Economique Molinari, 2021).

Steeds gevaarlijkere varianten: Omicron en meer

Door de zeer zorgwekkende incidentie van varianten van het virus is de noodzaak van een eliminatiestrategie nog acuter. De internationale
wetenschap (o.a. Independent Sage International), de Verenigde Naties (World Health Organisation), en (inter)nationale Covid-organisaties zoals The World Health Network en AlleBurgers waarschuwen allemaal voor het zeer grote risico en de onverantwoordelijke gok dat de werkzaamheid van de vaccinatie-inspanningen direct en volledig kan worden ondermijnd.

Vaccin-bescherming voor infectie neemt zeer snel af. Weliswaar voor individuele ziekenhuisopname en directe dood is de bescherming beter, maar veel patiënten sterven alsnog.

Het kenmerk van een pandemie is dat dat allemaal nauwelijks relevant is. Het virus vindt vanzelf de vele ongevaccineerden, de kwetsbaren, de kinderen, de burgers met afnemende natuurlijke immuniteit of vaccinimmuniteit, hetzij in Nederland hetzij in het buitenland. Of breekt door de vaccins heen.

Allemaal conform Regel 1 Pandemie: Er is maar één wet, en dat is de wet van de grote getallen.
We hebben het gezien! Met de zeer trage en moeizame vaccinatie-inspanningen werd een slecht resultaat bereikt, en ondertussen brak het virus door afnemende natuurlijke- en vaccin-immuniteit dwars door de zwakke dijken.

Ondanks alle propaganda over vaccins via adviseurs in het OMT en via Big Pharma, veelal via kinderartsen pseudo-en media-wetenschappers stijgt het aantal doden en longcovids enorm.

Meer aangepaste mutaties kregen al vat op de dijken. Het wachten was op de best aangepaste, gevaarlijkste varianten; en nu is die is er: OMICRON, vloog eind november gewoon óver de dijken en landde netjes op Schiphol. Omicron verdubbelt zich in pakweg twee dagen conform Regel 2. Pandemie: Alles draait om exponentiële groei. Er werd niet (tijdig) ingegrepen. En het is wachten op de overstroming achter de dijken. Daar kan zelfs Delta niet tegenop concurreren. Bij voorbeeld Londen verwacht binnen ca twee weken na nu al 80% Omicron te hebben.
Het virus is ook niet “mild”: ook weer een trumpiaanse propaganda-term, gretig overgenomen door adviseurs en uzelf. Een nieuw recept voor; hoe wéér te falen.

Immers Regel 3. Pandemie zegt: Niet wachten op ‘betere’ data. Wachten gaat tegen de principes van risicomanagement in. Beter een kleine brand blussen dan een naar alle kanten overslaande brand. Weer zult u, hoogstwaarschijnlijk, verantwoordelijk zijn voor grote maatschappelijke chaos en schade.

Onvoldoende inzicht in complexiteit pandemie

Beheersing van de risico’s van Covid-19 vereist op de eerste plaats diepgaande kennis van de complexiteit van de pandemie: de wet van de grote getallen. Die staat los van de dagelijkse chaos en desinformatie in de media via journalisten, (kinder-)artsen, ziekenhuisdirecteuren, IC-bazen, virologen, infectiologen, immunologen, epidemiologen en economen.

Een waanzinnig pandemonium met dagelijkse grote irritatie voor de burgers.

En terecht; de bovengenoemde regels van de complexiteit van de pandemie zijn er duidelijk in; deze disciplines zijn volledig ondergeschikt aan risicomanagement en de internationale praktijk, gebaseerd op Regel 4 Pandemie. Wees preventief en sla hard.

Feitelijk zouden deze disciplines, in de media veelal vertegenwoordigd door de mindere wetenschappers (Ioannidis, 2021) of wetenschappers met belangen (via Big Pharma of gelieerd aan freedom- twijfelzaaiers zoals het trumpiaanse kapitaalkrachtige Great Barrington (bron Yamey, Gorski, 2021, Karamballes 2021 en voor Nederland: Spitters, AlleBurgers 2021) een zéér ondergeschikte rol moeten spelen. De wetenschap gaat immers slechts over eigenschappen. Nuttig wellicht, maar niet erg relevant, zeker niet door het vreemde idee dat deze ‘pseudo-wetenschappers’ op schandalige wijze en onethisch opereren. Alleszeggend is dat ze zich storten in de kermis van de dagelijkse media-meningenchaos, dus buiten hun eigenlijke discplines. De echte internationale deskundigen, veelal gelieerd aan The World Health Network WHN/AlleBurgers of de WHO worden nauwelijks gevraagd, terwijl buitenlandse media en sociale media met enorme verbazing dit schouwspel aanzien. Het is de waan van de dag die regeert.

Daartegenover staat een hypercompetitieve multinational: het virus.

Met dit aanmodderbeleid tegen alle regels van de pandemie, is falen dus de enige zekerheid; voor volksgezondheid, én economie.

Ook de wijze van gebruik van modellen voor beleid door het RIVM is zonder meer fout. In een pandemie zijn de kansverdelingen van de waarnemingen extreem scheef, met zogenaamde dikke staarten, en zijn puntschattingen daardoor onmogelijk. Keer op keer op keer werd het kabinet mede daardoor verrast. De internationale wetenschap en praktijk bevestigt dit zeer grote risico, zelfs al sinds januari 2020 (Taleb et al, 2020). AlleBurgers heeft dit bij Van Dissel en Wallinga zo vaak aangekaart dat we het fatale modelgebruik corrupt kunnen noemen. Gezien uw uitlatingen in de afgelopen weken is dat ook bij u doorgedrongen. Desondanks gaat u gewoon door.

Toch is outbreak management niet gecompliceerd, naast vaccinatie en boosters: een adequate reactie die een reeks effectieve maatregelen combineert.

Regel 5. Pandemie stelt: De timing en intensiteit van de maatregelen is essentieel. Daar ging het ook al mis.
U heeft keer op keer op keer gefaald tegen de vijf regels van de pandemie. Het is niet anders. Alle burgers weten het. Alle bewijs is er. En u zal het inmiddels ook weten.

Nederland ‘de zieke man in de wereld’

Sterker nog, Nederland creëert het ideale landschap voor een mutatie cq nieuwe variant die verworven immuniteit, natuurlijke of via de bestaande vaccinsboosters, omzeilt.

De echte deskundigen concluderen dan ook dat Nederland een gevaar is voor zichzelf en de wereld (International Sage, WHO, TheWHN/AlleBurgers).

De laconieke reacties zijn ongelooflijk. Het gebrek aan urgentie en gevoel voor risico is beangstigend. Omicron is de zoveelste waarschuwing, plus vele internationale benchmarks. Niet die van u, Bloomberg voor business travellers, haha die heeft het virus als routebeschrijving genomen, en dat bracht als eerste naar Schiphol.

De kille cijfers, en het abjecte beleid, tonen allemaal aan dat ‘Nederland één van zieke mannen in de wereld’ is geworden. Ook de Nederlandse samenleving is nu bekend met dood, ziekte, treurnis en verderf. Dat laat diepe sporen na.

AlleBurgers voert actie tegen alle manipulatie, desinformatie en miscommunicatie via overheid en media. Burgerbewegingen hebben er zelf heel veel aan gedaan om de internationale experts te laten horen. Vooral internationaal risicobeleid, en de succesvolle pandemiepraktijk.

Burgers hebben een behoefte aan open en eerlijke informatie om vertrouwen te krijgen in de overheid en de politiek. Die is compleet weg. Peilingen laten dramatische dieptepunten zien.

Nog erger: Het raakt u niet. Lachend wuift u alles weg. Totdat de chaos compleet is…

Nederlandse Covid-19 wetenschap faalt op alle fronten

De kennis en praktijk ontwikkelt zich in de wereld zeer snel. Nederland blijft maar vasthouden aan oude gesloten hegemonische wetenschap, die ook nog iedere keer zelf het wiel wil uitvinden, gokt, en alle risico neemt. Deze coöptatie vol van ondermaatse wetenschap en zelfs pseudoscience is bloot gelegd door internationale deskundigen. En door de ‘mulinational’ Covid. Deze kent immers geen grenzen.

Onbegrijpelijk is de desinformatie over de verspreiding van het virus. Van Dissel’s pseudowetenschappelijke ‘druppeltjestheorie’ is al bijna twee jaar lang aan de orde gesteld door Nederlandse ingenieurs, en via Dr Zemouri vroegtijdig in kamermoties opgenomen. En weggehoond door wetenschappers als Prof. Colorado: “Nog nooit ergens in de wereld één zo’n druppeltje teruggevonden”. Dat is de losse kaart in het kaartenhuis van OMT en kabinet …

… geen schone lucht, een basisrecht voor iedereen. Ventilatie en filtratie krijgt geen aandacht, wordt voortdurend door de politiek gebagatelliseerd en gefrusteert. Echter, letterlijk van levensbelang in de gesloten ruimten waar sociale interactie plaatsvindt (bijvoorbeeld scholen, kantoren, arbeidsintensieve industrie)

… geen gezichtsmaskers tegen alle wetenschap en internationale praktijk in.

… wel afstand, terwijl het virus zich als sigarettenrook verspreidt.

Zo werd met vieze virusgevoelige lucht, met een onbedekt gelaat, op onveilige afstand, en de handen “kapotwassend” het virus bestreden.
Met tranentrekkende pseudoscience worden immoreel en illegaal, kinderen instrumenteel ingezet. Voor deze superspreaders worden volstrekt onnodige en levensgevaarlijke situaties gecreëerd, leidend tot massale doden en onnodig lijden. Inmiddels 57.000 doden en naar schatting 300.000 longcovids. Bij voorkeur worden alle internationale analyse van tafel geveegd.

Veel burgers zijn hierdoor afgehaakt, mede door foute, alsmaar inconsistente en desinformerende communicatie. Terwijl het voorbeeldgedrag van u en uw ministers in het kabinet tegelijk ronduit lachwekkend, triest en illegaal is.

Maandenlang heeft AlleBurgers uw kabinet, parlement en onderwijsorganisaties gewaarschuwd.
Leraren, ouders en kinderen raakten in een Catch22-situatie.

Schoolleiders zijn persoonlijk aansprakelijk. Adviseurs en kabinet idem. Wij zullen dat met internationale partners doen.

Momenteel zien we dan ook weer chaotische situaties op scholen met onnavolgbare jo-jo-reacties van leden kabinet en het outbreak management team.

Dramatische situaties, terwijl doden niet herdacht…

We zien dramatische situaties overal in de zorg, op scholen en elders.

Aanzienlijke, aanhoudende gezondheidsproblemen ontwikkelen zich bij mensen in de nasleep van de vroege symptomen.

Er was uitsluitend aandacht voor de acute ‘strijd’ op de IC’s en in de ziekenhuizen. Bizar. Niet nodig, dit was grotendeels te voorkomen wanneer de praktijk van internationaal risicomanagement was toegepast: Regel 4. Voorkomen is beter dan genezen.

Waarom scoort Nederland zo slecht op het aantal infecties? En dus uiteindelijk op alle gezondheids- en economische schade, en inperking van onze vrijheden?

Zo is het actuele geschatte dodental van ca twintig miljoen burgers wereldwijd alleen al een historische tragedie, veroorzaakt door een te voorkómen ziekte. Het is de grootste mondiale crisis ooit (Milanovic, 2021).

De Wereldbank (2021) meldt Nederland als één van de allerslechtsten op basis van het aantal infecties in hoge-inkomenslanden.
Waar hebben we dit aan verdiend?

Over het actuele aantal van minstens 57.000 doden mag nog steeds niet worden gesproken. De data van RIVM (-500%) en CBS (-40%) blijken zeer misleidend door onvolledige identificatie en registratie van ziekte en slachtoffers (AlleBurgers, 2021).

U zou zich diep moeten schamen dat onze doden nog altijd niet zijn herdacht.

Iedereen kent er wel, in gezinnen, families, bij vrienden of in de kennissenkring. Er is internationaal ongeloof over deze omissie. President Biden (VS) organiseerde binnen honderd dagen een herdenking. Ook de herdenking in Duitsland was zeer indrukwekkend.

‘Losse landen’ zijn de verliezers in de wereld

In de zogenaamde ‘losse landen’, zoals VK, ZWE, VS en Nederland, zijn voorbereidingen bezig voor juridische actie tegen de architecten en verantwoordelijken:

“Controlled spread to get to population immunity’ with negligence, pseudoscience, mass death and suffering, including children.”

We verwachten ook grote petities in landen met hetzelfde beleid. Een partner in Zweden heeft de afgelopen week de eerste stap gezet. Ook wij oriënteren ons op dergelijke petities (zie site AlleBurgers).

Bagatelliseren van de ‘Big One’

De Nederlandse inspanningen zijn nooit gericht geweest op het terugdringen of elimineren van het virus om het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen terug te dringen.

Die tragedie wordt nog verergerd door het groeiende aantal mensen dat na de acute fase van COVID-19 aanhoudende symptomen ervaart. Het virus heeft een zeer krachtig effect op veel systemen of delen van het lichaam, en het scala aan symptomen dat aanwezig is na de acute fase is zeer uitgebreid: Long Covid, langdurige klachten ten gevolge van een doorgemaakte covid-infectie, kan iedereen treffen. Ook mensen die fit waren voordat ze COVID-19 opliepen, en mensen die asymptomatisch waren of slechts milde symptomen hadden.

Internationale gegevens suggereren dat Long Covid-symptomen optreden bij ongeveer 10 tot 35% van de volwassenen die COVID-19 ontwikkelen. De incidentie bij kinderen ligt mogelijk aan de onderkant van hetzelfde bereik. Daarnaast tonen veel onderzoeken orgaanschade aan de hersenen, het hart en de longen aan. We zien het overal om ons heen. Het gaat om honderdduizenden mensen. Net als de doden worden hier de aantallen tot in het absurde gebagatelliseerd. “Misschien minder dan tienduizenden”, volgens Minister De Jonge.

In welke wereld leven het kabinet en hun adviseurs? Wij zien de dagelijkse realiteit. U bent verantwoordelijk. Het was allemaal niet nodig geweest. En met dit beleid blijft het doorgaan. Niet voor niets wordt deze pandemie The Big One genoemd.

Abject en niet effectief beleid

Vaccins en de kennis van effectieve preventieve maatregelen zoals echte afstand houden, ventilatie, filtratie en gezichtsmaskers hebben de situatie in veel landen verbeterd. Buurland Duitsland is een goed voorbeeld. Nederland daarentegen heeft door chaotische praktijk, wetenschap, risicomanagement, ideoligie en exceptionalisme de al slechte positie in de ranglijstjes verder zien verslechteren.

Allerlei lobby’s en gelegenheidsargumenten van bedrijven en schoolorganisaties hebben in dit wispelturige Nederlandse beleid vrij spel gekregen. Scholen zijn niet veilig, kantoren en bedrijven niet, transport, evenementen et cetera evenmin.

Wij horen van de politiek geen transparante en controleerbare waarheden. Nee, woordenbrij, ontkenningen, leugens, verhalen die niet kloppen, cijfers die worden weggemoffeld. Een abjecte strategie in elke zin van het woord: ethisch, juridisch, met veel te hoge mortaliteit, grote economische-  en volksgezondheidsschade, en aantasting van onze vrijheden. Dus niet alleen abject, maar ook nog niet eens effectief. Een strategie die ook nog eens de deuren wagenwijd openzet voor grote risico’s en maatschappelijke chaos. Het is aannemelijk dat Omicron dit allemaal in gang zet.
U weet precies wie hiervan profiteren:

landen die baat hebben bij instabiliteit in Europa, Rusland, en de zogenaamde uiterst rechtse-neoliberale/libertaire ‘freedomers’ waar Amerikaans grootkapitaal achter zit met denktanks als AIER, en Browning Institute, financiers van abjecte HerstelNL, een artsenbeweging, en zeer actief in de Nederlandse politiek inclusief CDA, VVD en D66. Maar ook binnen het OMT. Gekoppeld aan de invloed van Big Pharma met nota bene kinderartsen, wereldwijd, en in bovengenoemde gremia in Nederland, hangt er een grauwe sluier boven Nederland.

U weet dat dezelfde kapitaalkrachtige partijen via deels dezelfde kanalen actief zijn in de andere grote crisis: Klimaat, ons volgende aandachtsgebied.

U laat het allemaal lopen! Waarom? Omdat deze partijen ook VNONCW besmetten, uw achterban, met het stempel van een multinational!?

Alle burgers willen alle rekeningen niet nog een keer betalen; Het moet dus anders

Wij willen een nieuwe strategische aanpak met een nieuwe bestuurscultuur. Het is genoeg.
Zonder desinformatie van de groep grote twijfelzaaiers, ’the merchants of doubt’ met een transparante nieuwe bestuurscultuur; lobby kan, maar volledig transparant, de belangen van adviseurs moeten bekend worden EN onderzocht.

Zeker, vaccins hebben voordelen, maar is door uw beleid narcotica geworden, waar we steeds afhankelijker van gaan worden. Met alle mogelijke risico’s. Vergelijkbaar met de opioïd crisis en de rol van McKinsey daarin. Adviseur op diverse fronten weer. Achtergrond van Hoekstra, Wiebes ook.

Wij zijn samen met WHN van mening dat het doel eliminatie moet zijn. Dus prioriteit nummer één is een dynamisch pakket van volksgezondheidsmaatregelen, vervolgens gecombineerd met vaccins/boosters. Dat maakt niet lui en afhankelijk, of zelfs verslaafd.
Dus de focus is op het voorkómen van overdracht en het onderdrukken van eventuele uitbraken of opflakkeringen, op tijd, en met voldoende intensiteit.

Hoe moeilijk is dat, minister-president?

En wie betaalt nu de rekening?

In geld én met hun gezondheid, met hun vrijheid, in een maatschappelijk verweesd land?

En wie betaalt nog steeds voor de rekeningen van de financiële crisis? Dat zijn wij ook. Dure huizen, leeglopende pensioenen, noem maar op.

Demissionnair minister Hoekstra lukte het al op dezelfde dag dat het ondersteuningsprogramma werd gepresenteerd al om de rekening van dit aanrommelbeleid neer te leggen bij de burger, tegen alle consensus economische wetenschap in.

Wij betalen geen rekening zonder oog op resultaat.

– Einde persbericht –

Noot voor de redactie: Neem contact met ons op voor informatie van internationale deskundigen of Covid-organisaties via het informatieformulier op de site https://alleburgers.nl of het emailadres info@alleburgers.nl en twitter @alleburgers