ADVIEZEN OMT (V)

Vrijdag 10 maart 2023

Het 146e OMT advies en het 2e OMT-V advies, van eind februari bleken een regelrechte aanval op de primaire taak van VWS: bescherming van de volksgezondheid. Het weerleggen van zoveel halve waarheden en leugens met behulp van de internationale wetenschappelijke kennis over de pandemie kostte AlleBurgers wel twee weken, en meer tijd had Kuipers niet nodig om de adviezen onverkort over te nemen. Voer voor de Parlementaire Enquête, maar Eerst Actie!

Waarom gaan OMT en de landelijke biomedici keer op keer in de fout? Onze conclusie met die van Richard Feynman is:

 • OMT looking at the practical problems of a pandemic is just as dumb as the next guy;
 • OMT being wrong, admit it!
 • OMT being confused, ask questions!
 • OMT being stuck, seek for (international) help!
 • OMT making mistakes, learn from it, speak out and teach!
De “wetenschappelijke experts” in het OMT leveren gewillig door politici gewenste adviezen, die op hun beurt aan de leiband van de machtige multinationals lopen. Het gewone volk is het kind van de rekening.

OMT zal samen met Rutte allereerst bij de aanstaande Parlementaire Enquête verantwoording moeten afleggen voor het willens en wetens aanmodderen in de pandemie. Omdat het onderzoek van de PE-commissie zich waarschijnlijk zal beperken tot de periode van begin 2020 tot voorjaar 2022, toen de meeste maatregelen opgeheven werden, blijft het ongetwijfeld niet bij deze ene parlementaire enquête.

De schade voor de samenleving van het beleid van ‘laissez-faire laissez-passer’ is extreem:

OMT-analyse

Burgers zijn in alle opzichten het kind van de rekening. De risico’s zijn nauwelijks zichtbaar voor de burger, maar zéér groot, en worden eerder groter dan kleiner.

Dit blijkt uit een OMT-analyse van AlleBurgers met de Goede Pandemie Praktijk (GPP).

Motto Goede Pandemie Praktijk (GPP): De enige manier om corona uit te bannen, is multilateraal denken en handelen.

Dat biomedici in Nederland bepalen of we wel of niet in een pandemie zitten is domweg gevaarlijk. Zo is het volstrekt onterecht dat OMT de permanente pandemie “endemisch” noemt. Het gaat namelijk niet om één land, of ’n ‘outbreak’ management team (OMT) in Nederland. Een pandemie is een globaal fenomeen, uitgeroepen door de WHO. Alle besmette mensen in de wereld samen vormen de pandemie; wij zelf en alle anderen.

OMT en kabinet zouden er dus daadwerkelijk in moeten slagen om, samen met andere landen, de infectie-risico’s naar een lager en beheersbaar niveau voor de volksgezondheid te brengen, zowel individueel (ernst van de ziekte), als pandemisch (verspreiding en gevaar).

In dat geval zouden we géén oversterfte meer mogen zien, niet veel patiënten in ziekenhuizen, nauwelijks Long Covid, geen disrupties in onderwijs en zorg, en evenmin in sectoren van de economie.

Het trackrecord van OMT/kabinet kent vrijwel louter negatieve verrassingen. Het risico op verrassingen in een pandemie is domweg te groot. Een pandemie volgt de Law of regression to the tail, er is geen bovengrens aan de omvang van de catastrofe die kan optreden bij tekortschietend beleid. Dr. Yaneer Bar-Yam van het World Health Network zegt hierover:

Biomedici zijn de bagatelliseerders van de pandemie. Zij hebben voortdurend verwarring gezaaid met verzonnen verhalen over groepsimmuniteit. We kennen de wetenschap over herinfecties van Omicron, in het lab en in de echte wereld. En we kennen de snelle verwatering van vaccins, en problemen met nieuwe varianten (nu XBB.1.5).

Zie ook wat CDC en AMA zeggen over de begrippen pandemie en endemie: https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/what-is-an-endemic-virus, en wat bijvoorbeeld Arijit Chakravarty schrijft over ontwikkeling van de virulentie en immuniteit bij SARS-Cov-2:

Wat die nieuwe varianten betreft zou je je ook kunnen afvragen of we überhaupt kunnen spreken van endemiciteit van SARS-CoV-2, als meerdere keren per jaar een sterk afwijkende (immuniteit-ontwijkende) variant uitbraken over de hele wereld veroorzaakt, feitelijk telkens een nieuwe pandemie.

Ook nu is het advies van het OMT al weer volledig achterhaald. Denk alleen al aan de (inter)nationale ontwikkelingen rond ‘variants of concern’: XBB.1.5 gaat nu de nieuwe variant in de variantensoep worden. XBB.1.5 is genetisch ver geëvolueerd van de Wuhan-variant; zeer besmettelijk en zeer immuunontwijkend.

Ontwikkeling van nieuwe SARS varianten, van SARS-Cov-1 en het “wild type” Wuhan virus WIV1, via de omicron cluster linksboven naar de huidige XBB.1.* varianten

De nieuwe XBB.1.5 variant leidt op het moment van schrijven zelfs tot de hoogste besmettingsgolf in deze pandemie ooit (en de top is nog niet in zicht):

Ontwikkeling van het aantal coronavirusdeeltjes in rioolwater (maat voor het aantal besmettingen, gemeten door RIVM en hier grafisch weergegeven door Corona Lokaal

Nederland met het OMT blijkt duidelijk te fragiel te zijn in een pandemie. De politieke macht is afhankelijk van grote ondernemingen en grote landen. Fragiliteit zien we in de uitgeholde politieke en maatschappelijke basis van het kabinet.

AlleBurgers vindt daarom dat effectieve controle op die macht óók bij de burger hoort te liggen. Het parlement is hier vaak niet toe in staat door coalitiemacht, gebrek aan kennis en reactie-traagheid. Alleen de beste internationale kennis en praktijk, via gemeenschappelijkheid, zoals de EU, kan de pandemie-aanpak van OMT & Kabinet op de rails krijgen.

Een sterk geherstructureerd WHO kan faciliteren en mondiaal coördineren via het subsidiariteitsbeginsel. WHO wordt nu gedomineerd door geopolitiek, private financiers en individuen (ook uit het OMT!) zonder nationale ruggespraak of verantwoording, met alle biases en conflicts of interest van dien, en leidend tot tal van affaires en déconfitures. Talloze voorbeelden met betrokkenheid OMT gaan hier voorbij komen: o.a. ‘airborne/clean air’, ‘masks’, ‘OriginOfCovid’, overdreven verwachtingen van een ‘vaxx-only’-beleid.

Het resultaat is lokale chaos rond tal van instrumenten, zoals vaccinpaspoorten, regionalisatie, maar ook bij voorbeeld schone lucht, gezichtsmaskers, testen en isoleren, vaccineren (bijv kinderen).

Voorstellen van Duitsland voor coördinatie in de EU stuitten op verzet van landen als Nederland, die zich meer richtten op de (mislukte) aanpak van de VS, VK en Zweden (Lancet Covid-19 Commission 2022).

Het biomedische (OMT-)beleid gericht op groepsimmuniteit blijkt onmogelijk en onethisch. Het mist effectiviteit bij belangrijke pandemie-pilaren (zie figuur):

Covid-19 response: a massive global failure, volgens The Lancet Covid-19 Commission
 • Preventiebeleid;
 • Wetenschappelijke rationalisatie;
 • Transparantie;
 • Risicomanagement (statistisch);
 • Goede Pandemie-Praktijk (GPP);
 • Internationale samenwerking;
 • Sociabiliteit en solidariteit met risicogroepen.

Zo is streven naar groepsimmuniteit via sturing op de IC-bezetting juist een Gevaar voor de Wereld gebleken. Immers het virus blijft (inter)nationaal rondgaan en zijn verwoestende werking doen (Bron: WHO, Independent Sage)

Het OMT volgt het Kabinet, geeft politiek wenselijke antwoorden op suggestieve, sturende vragen. Er is geen speaking truth to power, dus geen echte advisering. Zo zijn volksgezondheid en prosociaal gedrag geen issue en essentiële werkers en kinderen worden aan hun lot overgelaten.

Rutte c.s. bedrijven machtspolitiek en zoeken draagvlak via (sector)lobby’s, via VNO-NCW met leidende machtsspelers als multinationals, denktanks (Great Barrington Declaration, Brownstone Institute e.d.) en American Chambers of Commerce (AmCham). De lobby’s bepalen de randvoorwaarden voor advisering OMT:

 • essentiële werkers moeten werken
 • kinderen moeten naar school, immers sectoren en supply chains mogen niet worden verstoord.

Bizar dat volksgezondheid nauwelijks een issue is (Bron: Yamey et al, AmChamEU). Nederland heeft een beleid gekozen van ‘laissez-faire laissez-passer’; ieder voor zich, gemakkelijk voor bedrijvenlobby’s. Slecht voor risicogroepen, oftewel alle burgers. Alléén ‘prosociaal’ gedrag in de maatschappij leidt tot succesvol beleid (zie Commissioncovid).

The Lancet Commission Covid:

COVID-19 response: a massive global failure

WET van de Grote Getallen (WGG)

De enige echte wet van een pandemie is de Wet van de Grote Getallen. De basis voor mislukking van het OMT/Kabinet is het multiplicatieve risico bij verspreiding van het virus (exponentiële groei), in combinatie met de Wet van de Grote getallen: bij ongecontroleerde groei zal de materiële schade en gezondheids-schade elk vermeend korte termijnvoordeel door achterwege laten van maatregelen op den duur teniet doen. Dit risico wordt door het OMT niet begrepen en nergens afgedekt.

“Laat het virus maar in groten getale binnenkomen, rondgaan, en leer er mee te leven”, aldus het kabinet. Echter het verspreidingsrisico is multiplicatief, dus zéér groot. OMT stuurt juist níet op verspreiding, maar slechts op individuele ernst van de ziekte en ziekenhuis- / IC-bezetting.

Achteloos wordt dus de wet van de grote getallen door OMT/Rutte opzij gezet: kleine percentages van grote getallen zijn grote getallen!

Daarentegen is de Vaxx-plus strategie gebaseerd op indammen & elimineren de enige succesvolle strategie.

Infecties zijn de ENIGE drijvende kracht van de pandemie. Die moeten dus worden gestopt.

OMT en Rutte/Kuipers baseren zich niet op infecties en besmettingen: het virus moet als een griep door de bevolking.

De enige randvoorwaarde is dat de IC-bezetting niet mag vollopen, want het is de flessenhals van de zorg. Uitbreiding van die capaciteit zou een bizar fenomeen van het Nederlandse pandemiebeleid bloot leggen: namelijk dat zelfs dan die capaciteit nóg regelmatig kan vollopen.

De meeste zieken zullen evenwel nu niet eens op de IC komen; ze zijn te oud, te zwak, of te ziek. Er circuleren daartoe zelfs duizenden zuurstofflessen. Burgers mogen thuis hopen, of een ellendige dood tegemoet zien; met palliatieve begeleiding door overwerkte huisartsen en schaars verplegend personeel.

Voor OMT/kabinet is Long Covid nauwelijks een issue. Ook in het 146e advies wordt het slechts enkele keren zijdelings genoemd (PCC: Post-Covid Condition), en dan alleen om te melden dat veel nog onbekend is en dat het moeilijk in kaart gebracht kan worden. Het wordt gewoon gezien als nevenschade van het aantal infecties. Dat terwijl het aantal infecties vrij spel krijgt: een open einde!

Het is zelfs onduidelijk wie hier nu wie beïnvloedt en leidend is in deze cover-up.

De aantallen zijn tragisch hoog bij een prevalentie van ca. 49 miljoen covid-besmettingen cumulatief eind februari. Daarvan heeft ca. 25% (tijdelijke, langdurige of chronische) Long Covid (gehad). Zie:

en de aantallen cumulatieve besmettingen en Lessen uit Long Covid.

Vervolgens explodeert de oversterfte; niet alléén die direct aan een acute Covid19 besmetting gerelateerd is, maar aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, beroertes, longembolieën, nierfalen, kanker etc. Het voortdurend bagatelliseren of zelfs negeren van deze effecten door OMT/Kabinet, juist op de verkeerde momenten, is desastreus en veroorzaakt veel onrust onder de bevolking. Hetzelfde zien we nu in februari/maart 2023 weer. We zijn dan ook niet verrast door dit inhumane reactiepatroon.

Het OMT-beleid van massale infectie en groepsimmuniteit zorgt, naast zeer hoge oversterfte en LongCovid, ook voor de gehate noodrem-lockdowns. Immers, deze lockdowns komen door een zodanige toename van het aantal gevallen dat de hele zorgketen overbelast wordt: van tracking, tracing, isolatie/quarantaine en huisartsenzorg tot en met de primaire zorg, ziekenhuizen en IC’s.

OMT lijkt niet alleen blind voor alle schade, maar draagt actief bij aan een cover-up ervan:

 • Dood en oversterfte
 • (Lange-termijn) gezondheidsschade, orgaan- en vaatschade
 • Welzijnsschade
 • Sociaal-economische schade c.q. ontwrichting van de economie door de effecten van bij voorbeeldverzuim en uitval.

Al deze vormen van schade aan de maatschappij worden niet eens genoemd door het OMT, laat staan dat zij er oplossingen voor aandragen. Dat kunnen zij ook niet doen, want er is nog een andere, cruciale taak die het OMT totaal heeft verwaarloosd: zij zijn óók verantwoordelijk om maatregelen te adviseren om zicht te houden op de verspreiding van het virus en de gevolgen van de pandemie, in ieder geval voor wat betreft de gezondheidsschade. Echter, in plaats van het steeds verder verbeteren en verfijnen van registraties en meetmethoden, hebben ze toegelaten, en in sommige gevallen zelfs gestimuleerd, om de bestaande meetinstrumenten af te bouwen. Hierdoor kunnen allerlei kengetallen van de verspreiding en alle verdere consequenties van de pandemie steeds meer onder het tapijt geveegd worden. Want ga maar na:

 • Sinds april 2022 wordt niet meer (verplicht) getest: dé manier om zicht te houden op de verspreiding van het virus, en op de potentiële Long Covid-patiënten.
 • Openingstijden van teststraten en het aantal locaties is steeds verder ingeperkt sindsdien. In het 146e OMT-rapport wordt zelfs geadviseerd om alle teststraten te sluiten.
 • Er is nooit een mogelijkheid of verplichting gekomen om positieve zelftesten te melden. Het aanvankelijke advies om een zelftest te doen bij klachten is daarom versloft, en in het huidige advies hoeft helemaal niet meer getest te worden.
 • Covid19 zieken met thuisverpleging en zuurstof worden niet meer bijgehouden sinds november 2022. Deze patiënten waarbij Long Covid zeer plausibel is verdwijnen van de radar.
 • Covid19 ziektegevallen in verpleeghuizen worden niet meer geregistreerd. Kennelijk “dor hout”.
 • Nu Covid19 tot “gewone infectieziekte” is gebombardeerd, is het de vraag of Covid19-ziekenhuisopnamen überhaupt nog worden bijgehouden. Hooguit zullen alleen nog patiënten die opgenomen worden door ernstige covid-symptomen geregistreerd worden.
 • Ondanks schrikbarend hoge schattingen van aantallen Long Covid-patiënten (10%, 25%, tot zelfs 50% van de besmette personen), dus mensen die 3 maanden na besmetting nog steeds klachten hebben, vaak nog na jaren, wordt in Nederland niets gedaan om deze gevallen tenminste te registreren. Onderzoek naar de impact van Long Covid op de maatschappij is per definitie onmogelijk.
 • Sterfgevallen na acute Covid19 zijn sinds 2022 (omikron) onbetrouwbaar gebleken, omdat veel mensen die overlijden niet getest waren en er geen meldingsplicht was voor Covid19 als doodsoorzaak. Sinds 10 januari 2023 is het RIVM helemaal gestopt met het melden van Covid19 sterfgevallen. Alleen tracht het CBS samen met het RIVM 3 maanden achteraf om Covid19 als vermoedelijke doodsoorzaak vast te leggen.
 • De oversterfte t.o.v. de jaren vóór Covid19, waarin dus ook sterfgevallen door Post-Covid Conditie en bijvoorbeeld uitgestelde opnames door overbelasting van de zorg zouden moeten zitten, wordt door het CBS op een uiterst conservatieve manier ingeschat. Vervolgens is het CBS niet in staat op basis van de spaarzame gegevens, om oorzaken voor de gevonden oversterfte aan te wijzen.

Hieruit blijkt dus dat het OMT geen benul heeft van de ware omvang en impact van de pandemie. Ook zijn ze kennelijk niet in staat om gefundeerde schattingen te produceren op basis van de situatie in vergelijkbare landen (VK, Zweden, België) waar nog wél gemeten en geregistreerd wordt. Juist hierom getuigt het van grenzeloze arrogantie om vergaande conclusies te trekken over de pandemie.

Het virus kenmerkt zich door onstopbare exponentiële groei

Mathematik der Pandemie – Exponentiële groei gevisualiseerd met verdubbelingen rijstkorrels op een schaakbord. Naar gelang de mate van besmetting verder boven de 1 ligt (individu verspreidt naar méér dan een ander persoon) volgen de verdubbelingen van het aantal besmette personen elkaar steeds sneller op: van weken, naar dagen, naar uren. De aantallen exploderen als het ware en worden binnen de kortste keren onbeheersbaar.

Voorpagina van het boek “Mathematik der Pandemie” waar exponentiële groei gevisualiseerd wordt door verdubbelende aantallen rijstkorrels op een schaakbord.

In tegenstelling tot ideeën die in het OMT leven, is de hybride immuniteit domweg te laag en te zwak om deze explosies van besmettingen te bedwingen. De immuniteit voor de bestaande varianten verwatert snel, vaak al binnen enkele maanden, terwijl de telkens opduikende nieuwe varianten met immuniteitsontwijking weer een volkomen blanco speelveld vinden. Ook vaccinaties en boosters stoppen de bijbehorende exponentiële groei niet, omdat zij hoofdzakelijk de ernst van de ziekte verminderen maar de verspreiding nauwelijk beperken.

De Lancet Covid19 Commission stelt in Lessons for the future (2022) dat nergens in de wereld het virus is gestopt zonder beleid gericht op indammen/elimineren.

Coverfoto van Nature: “We call for a vaccines-plus approach”

Een beleid zonder Niet Farmaceutische Instrumenten (NPI’s) herbergt een hoog risico. Niet Farmaceutische Instrumenten zijn: FFP2 mondneusmaskers, schone binnenlucht (door ventilatie, hepa-luchtfilters of UV-licht), afstand houden, groepsgrootte beperken, testen, traceren, isoleren en quarantaine! De gemakkelijke, dure, onvoldoende werkzame farmaceutische vaccins volstaan niet. In tegenstelling tot wat OMT/kabinet de burger wil doen geloven.

Het gatenkaasmodel voor de bestrijding van respiratoire virussen en indammen van een pandemie is al tientallen jaren bekend: apart doen de maatregelen weinig, maar samen kunnen ze elk besmettelijk luchtwegvirus elimineren!

De NPI’s moeten samen met de hele samenleving worden georganiseerd, onder regie en verantwoordelijkheid van de overheid. Dat lijkt met name in Nederland de reden te zijn dat de overheid er niet van wil weten: deze verantwoordelijkheid kunnen ze niet afschuiven naar het individu.

Peru is een goed voorbeeld dat het nog steeds kan. India zet belangrijke stappen op dat pad. Onze partner WHN heeft hele concrete voorstellen hiervoor gedaan.

Bouwblokken voor een complete aanpak van de pandemie: Vaccins, Maskers, Testen-Traceren-Isoleren, Cohorten, Ventilatie & Luchtfilters, Afstand.
Alle soorten maatregelen gepresenteerd in een bouwwerk opgebouwd uit blokken, waarmee de pandemie bedwongen kan worden, volgens de WHN.

Preventie voorkómt exponentiële groei

Preventiecyclus: Vaccinatie – Maskers – Ventilatie – Luchtfilters – Afstand – Cohorten (kleinere groepen afwisselend, bv op school)

OMT adviseert nauwelijks over preventie.

#veiligonderwijs preventie maatregelen
De preventiecyclus op scholen, volgens de WHN

Daardoor zijn deze zeer effectieve maatregelen nauwelijks ingezet in het pandemiebeleid. Het druist in tegen de gok op de onhaalbaar gebleken groepsimmuniteit. Daarbij komt dat de uitgaven minder belangrijk zijn, want de relatief bescheiden investeringen realiseren zéér hoge maatschappelijke rendementen. OMT/kabinet ziet niet dat dit beleid ‘pennywise & poundfoolish’ is. Zie Cutler, Summers 2020; Cutler 2022.

Verdieping reactie AlleBurgers op 146e OMT-advies