Verdieping reactie 146e OMT-advies

Aanvullende overwegingen AlleBurgers

21. Met het OMT is de Nederlandse hegemonisch georganiseerde biomedische wetenschap getoetst aan de harde mondiale pandemie-praktijk, en, helaas, volledig door het ijs gezakt. Het VS- Parlementair Panel maakt al binnen één dag korte metten met de wetenschappelijke integriteit en crisismanagement van betrokkenen zoals OMT/Koopmans. Het was een grove belemmering voor aanpak van de corona-pandemie. Ook voor die van volgende pandemieën. Professor Wiesedanger vat het alleszeggend samen: “Het is niet aan virologen om in te grijpen in de mensheid” (Wiesedanger, dec 2022).

22. Op de kantelmomenten in de pandemie dat opschalen aan de orde is laat het OMT steevast verstek gaan.

23.  OMT zou als een goede en betrouwbare issue-manager toonaangevend pro-actief moeten communiceren. En preventie moet voorop staan. ALLE reden voor. Echter we detecteren veel te veel wormen in de spaghetti van het OMT. Voorbeelden:

 • Herinfecties bij een prevalentie van ca 50miljoen (en ca 18 miljoen inwoners) komen vaak voor. Ze zijn niet zeldzaam.
 • Doorbraakinfecties komen vaak voor.
 • Covid doodt, ook maanden na herstel.
 • We zien hersenbeschadiging, bloedstolsels en hartaanvallen.
 • Zelfs kinderen worden niet gespaard, integendeel. Ze zijn veelal de aanjagers van de pandemie; symptomatisch en vaak ook asymptomatisch.
 • Vaccins helpen, zeker. Maar slechts in beperkte mate.
 • FFP2 mondneusmaskers werken zeer goed.

24. Adequaat risicomanagement loopt achter de feiten aan wanneer kennis over gevaar en ernst van het virus wordt achtergehouden. Daarom is de cover-up van origine-hypotheses ook zo abject.

Immers een gemanipuleerd, c.q. aan mensen aangepast virus, heeft een heel ander risicoprofiel dan een overgesprongen natuurlijke zoönose. China wist dat en reageerde slagvaardig. Nederland niet door a) de cover-up en b) voortdurend bagatelliseren door het OMT.

25. OMT gaat iedere discussie over succesvol beleid en strategische voorwaarden uit de weg.  “De verantwoordelijkheid wordt bij sectoren en individuen gelegd”, aldus OMT / Koopmans. Echter, met een klein offer van ca. twee maanden komt indammen c.q. eliminatie van het virus in beeld. Het is slechts een kleine investering.

26. OMT is op veel terreinen matig tot slecht gepositioneerd, het is louter biomedisch/wetenschappelijk. Er is weinig tot geen pandemiekennis (epidemiologie) en geen goede kennis van datakwaliteit, monitoren, en met name kennis van  systeemrisico.

27. Samengevat lijkt het OMT Outbreak Management niet veel meer dan: coping, postponing and hoping.

28. We horen OMT niet over Long Covid, of alleen in bagatelliserende zin; “ongemak” zei Koopmans er onder andere over). Desalniettemin is de aanpak zoals WHN en The Lancet Covid19 Commission voorstaan eenvoudig: dam het aantal infecties in. Daarmee dam je ook Long Covid in.

29. OMT heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat deze grootste wereldwijde crisis ooit, een pandemie, een gigantische spiegel is voor de samenleving.

30. Burgers kennen de pandemie niet, en kennen corona niet. Het resultaat; een normalisering van de corona-situatie door de burgers als ware het een griepje. Het is hun vaak verteld, te beginnen bij het bagatelliseren vanuit het OMT. Het wordt ondraaglijk en uitzichtloos wanneer voor burgers de autonomie in het spel is; een normaal leven voor een kind niet is op te pakken; het werk niet kunnen missen, of als er andere verantwoordelijkheden zijn.

31. Pandemieën zijn dynamisch: omstandigheden en drijvende krachten verschuiven snel. Er ligt een zware sluier over het door OMT/Kabinet opgetrokken risico-landschap met bekende en onbekende risico’s, bij voorbeeld: varianten, biomedische en gezondheidsrisico’s (doden; long covid met o.a. hersen-, hart & bloedvaten-, immuniteit-, en systemische aandoeningen), economische-, onderwijs-, welzijns-, maatschappelijke- en politieke risico’s.

OMT heeft met name de systeemrisico’s gebagatelliseerd. Daar zit een grote systeemfout want de pandemie is tegelijkertijd een opkomende tsunami en een Titanic; de dekstoelen worden buitengezet en de muziek gaat spelen.

32. De pandemie heeft alles te maken met het gedrag van burgers. De basis voor strategie en maatregelen is kennis bij burgers en over het gedrag van burgers. Ter illustratie een opsomming van onvoldoende pandemiekennis bij burgers:

 • kennen de wet van de grote getallen niet;
 • kennen de multiplicatieve risico’s van verspreiding niet;
 • kennen de ketens van super-verspreiders niet (via kinderen/scholen);
 • kennen het Long Covid-risico niet;
 • kennen het reïnfectie-risico niet;
 • kennen de immuniteitsrisico’s niet;
 • weten niet van verstandig op- en afschalen;
 • weten niet van vaccinatie/boosters, vaccin-verwatering;
 • weten nauwelijks van testen, traceren, isoleren, quarantaine;
 • weten niet van schone lucht, van FFP2 mondneusmaskers;

33. Het OMT is een zwakke speler, vanuit veel perspectieven, een speelbal in de pandemie, nationaal en international. Een crisis is topsport, maar er is geen team van wereldklasse.

Ook voor het biomedisch OMT is de pandemie te complex, te groot, te politiek, nauwelijks te bevatten voor de hoofdrolspelers; strategisch, tactisch en operationeel. Daarnaast zijn er veel aanwijzingen dat een abjecte sociaal-darwinistische ideologie een hoeksteen van het beleid is geworden: groepsimmuniteit, benoemen en segmenteren van ‘kwetsbaren’, negeren van Long Covid, oversterfte bagatelliseren, etc.

34. Burgers zien het en ervaren het; maar onderschat the wisdom of the crowd niet! Burgers zien dat er spelletjes worden gespeeld, over hun hoofden heen. Er is onvoldoende vertrouwen in het omgaan met de waarheid door politiek, bestuur en OMT.

35. Het is niet alleen het dominante narratief van het OMT/kabinet dat alle plaats krijgt in de media. Het gaat gepaard met ongekende aantallen biases.  Daarmee worden opinies uitgedragen die haaks staan op de internationale consensus.

36. Twijfelzaaiers gelinkt aan internationale denktanks als Brownstone, dubieuze wetenschappers, lobbyisten en draaideurpolitici, journalisten en BNN-ers worden groot gemaakt in de media; geen inhoud, wat gebabbel, kortom een uiterst onevenwichtig platform (‘false balancing’), waar het abjecte OMT/kabinets-narratief groot wordt gemaakt met name door nevenschikking met niche-groepjes. Echte discussie is niet mogelijk. Die wordt duidelijk zichtbaar niet aangedurfd.  Media geven inmiddels toe dat bepaalde dossiers (origin of covid, strategie, etc) worden gemeden (bijv Volkskrant). Eén voorbeeld, voor iedereen herkenbaar die het wil zien, is het narratief van de doden, in volgorde van opkomst:

 • er is geen oversterfte, er zijn geen corona-doden;
 • er zijn niet veel doden;
 • alleen mensen die er niet toe doen (dor hout), met meerdere onderliggende aandoeningen, gaan dood;
 • er gaan toch maar echt heel weinig mensen dood; kijk naar de doden volgens het RIVM;
 • de mensen die sterven, doen er toch al niet meer toe;
 • bijna alle oversterfte komt van andere aandoeningen en andere oorzaken (of nog erger: van vaccinatie of lockdowns);
 • de bijna 100.000 slachtoffers herdenken? Nou, nee!

Bron: @yaneerbaryam, @AlleBurgers

37. Het draagvlak voor instituties en politiek staat sterk onder druk. Terwijl in een pandemie juist het gevoel van ‘samen de schouders er onder, compassie en actie’ nodig is: sociabiliteit volgens The Lancet Covid Commission.

38. Er is geen adequate politiek-bestuurlijke inbedding van het OMT. We zien voorlopig geen kans op essentiële verandering met de komst van het Maatschappelijk Impact Team.

39. OMT adviseert beleid met abjecte sociaal-darwinistische connotaties: van bedrijvenlobby’s, maar ook vanuit eigen ideologie:

 • “het virus er doorheen jagen” of
 • “we moeten leren leven met het virus”
 • “We moeten leren leven met de dood”,
 • “De oude dag is rafelig“…

Bron: Brownstone Institute e.a.

Als neoliberaal herkent Rutte deze termen: Ze impliceren: Laissez-faire laissez-passer. OMT staat met het groepsimmuniteitsbeleid in het teken van genoemde termen van libertaire denktanks. Vervolgens gaan de merchants of doubt/deaths er mee aan de haal. Alle collateral damage is voor de burger, en met name de ‘essentiële burgers’ en de “kwetsbaren’.

40. OMT heeft veel te veel vertrouwen gehad in hybride immuniteit (immuniteit door infectie en door vaccinatie). Waarschuwingen dat hightech vaccins & boosters géén wondermiddel zijn werden genegeerd. De realiteitszin is ver te zoeken bij uitspraken dat ca. 98% van de bevolking ‘enige’ immuniteit heeft.

Zoals al gezegd: een indamstrategie met goede-pandemie-praktijken zoals met maskers, test-trace-isolatie-quarantaine (TTIQ incl grenscontrole) en schone lucht (ventilatie, hepa-filters), stoppen de overdracht van het virus in principe volledig.

41.Covid is níet in de eerste plaats een medisch probleem. Het is een fundamenteel maatschappelijk probleem. Dus biomedici houd u zich niet alleen bij uw discipline, maar laat u vóóraf adviseren door pandemie-experts.

42. Er is géén individuele verantwoordelijkheid voor het voorkómen van de eigen infectie. Toch wordt alle verantwoordelijkheid op de burger afgeschoven. Echter, de overheid heeft een zorgplicht. Zeker bij gevaarlijke en massale ziekten, voor kwetsbaren, kinderen, en voor ons allen. De RIVM/OMT-richtlijnen voor dit maatschappelijk contract zijn onvoldoende gebleken.

43. Burgers financieren de collectieve zorgplicht grotendeels zelf. Maar de zorg is via marktwerking en privatisering grotendeels onttrokken aan invloed van de burgers. Er is onvoldoende aandacht vanuit OMT voor onze kinderen, veilige scholen, voor veilige werkomstandigheden, voor veilig personenvervoer, voor veilige ziekenhuizen, voor veilige zorgvoorzieningen, voor veilige gelaagde bescherming voor onszelf en voor onze naasten.

44. Burgers krijgen vanuit de mislukte aanpak van OMT/kabinet alle risico’s gesocialiseerd; beginnend met risico’s van langdurig blootstelling aan de pandemie. Een steeds groter risico; een pandemie is russische roulette. Herinfecties en doorbraak-infecties zitten vol (multiplicatief) risico voor ons allen.

45. Het virus kan alleen worden verslagen via een collectieve inspanning. Die is mogelijk onder voorwaarden. Overeenstemming en afspraken tussen burgers en OMT/kabinet is een brug te ver voor een pandemie:

 • Gebaseerd op actie van een sociabele gemeenschap;
 • Gestimuleerd door leiders die duidelijke informatie verstrekken, en openstaan voor kennis van burgers;
 • Met een volksgezondheidssysteem gericht op preventie en voorzorg.

46. Natuurlijk voelen burgers aan dat er andere doelen zijn. Dat die worden bepaald door de macht achter de zichtbare politiek.  Het vertrouwen in de politiek en instituties als OMT is weg.

47. De zorg is geïmplodeerd. Dat proces was al gaande. De lekken worden verborgen: gigantisch ziekteverzuim en uittreding aan de ene kant, en kostenbesparingen en verrijking aan de andere kant. In dat klimaat gedijt geen preventie en voorzorg, eerder de dubieuze macht van farmaceuten, gefaciliteerd door niet-integere wetenschappers.

In dat klimaat gedijt ook geen (na)zorg voor Long Covid-gevallen.

48. Een zwijgende meerderheid van burgers eist dat OMT verantwoording neemt voor:

• Gecontroleerde verspreiding om tot de onbereikbare groeps-immuniteit te komen;

• Bewuste nalatigheid, met pseudowetenschap, leidend tot massale sterfte, en (langdurig) lijden, ook van kinderen.