De realiteitskloof

John Snow Project Editorial 21 Maart 2023

Het onvermogen om de aanhoudende ernst van COVID-19 te erkennen, creëert een realiteitskloof, die wordt opgevuld door groepen die misinformatie verspreiden.

Op 30 november 2022 publiceerde een Brits wetenschappelijk team een preprint over de correlaties m.b.t. de bescherming tegen de SARS-CoV-2 Omicron-variant (1). Daarin schreven ze:

Hoewel de voortdurende virustransmissie maatschappelijke gevolgen en risico’s heeft voor sommige individuen, zou een doorbraakinfectie een efficiënt mechanisme kunnen zijn om het immuunsysteem te versterken van subgroepen van de bevolking, waaronder jongere gezonde volwassenen, die een laag risico lopen op nadelige gevolgen van infectie.

Dit is een gevaarlijke misleiding.

Het is namelijk moeilijk om te bepalen welke subgroepen van de bevolking een laag risico lopen op nadelige gevolgen van een doorbraakinfectie of herinfectie, en evenmin staat vast dat dergelijke subgroepen überhaupt bestaan. Mensen van alle leeftijden kunnen na een SARS-CoV-2-infectie, en zelfs na vaccinatie (2-4) de slopende ziekte Long COVID ontwikkelen.

Recent onderzoek suggereert dat met SARS-CoV-2 geïnfecteerde volwassenen en kinderen een groter risico lopen op het ontwikkelen van diabetes (5-7). Daarnaast lopen volwassenen een verhoogd risico op hartproblemen (8-9). Ook de lange termijn impact op de cardiovasculaire gezondheid van kinderen is onzeker (10). Daarnaast kunnen mensen nierbeschadiging (11-12), leverschade (13), erectiestoornissen (14,15), gehoorverlies (16-19), immuun-disfunctie (20-23), hersen- en geheugenproblemen (24), oogbeschadigingen (25-26) en dermatologische complicaties (27-28) ervaren.

In feite zijn er maar weinig organen die SARS-CoV-2 níet kan beschadigen, grotendeels omdat COVID-19 een vaatziekte (29-31) is met aan het immuniteitssysteem gerelateerde eigenschappen, die meerdere organen aantast (32,33). SARS-CoV-2 is een aerogeen virus dat wordt overgedragen via het ademhalingsstelsel (34), maar de ziekte die het veroorzaakt is niet beperkt tot de luchtwegen (35). De ziekte heeft via zijn vasculaire aard, en de daarmee gepaard gaande verstoring van het immuunsysteem, en andere systemische effecten, impact op meerdere organen en systemen.

Kinderen, de subgroep waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze het minste risico lopen bij SARS-CoV-2-infecties, ondervinden ook schade. Een groot Deens onderzoek onder kinderen toonde aan dat het grootste risico op Long COVID ligt bij kinderen <5 jaar, die in dat land niet in aanmerking komen voor vaccinatie (36). Andere landen zoals Nederland, het VK en Australië weigeren ook vaccinatie voor kinderen <5 jaar, tenzij ze ernstig immuungecompromitteerd zijn.

Politici en enkele invloedrijke media willen mensen laten geloven dat COVID-19 nu niet erger is dan een gewone verkoudheid of griep (37). Dat is onjuist en COVID-19 blijft een ernstige impact op de volksgezondheid hebben. Dat is duidelijk te zien in landen die het virus nu zonder maatregelen laten rondgaan. Deze landen kampen nu me een hoge mate van oversterfte (38-41), overbelaste zorgstelsels (42-44) en een waarneembare toename van ziektemeldingen en chronische zieken (45-47).

In feite blijven de publieke gezondheidsautoriteiten de focus nog steeds verleggen naar acute gevolgen van infectie, zoals ziekenhuisopnames en overlijden.

Mensen die suggereren dat een SARS-CoV-2 infectie gunstig kan zijn, negeren de realiteit die velen van ons nu ervaren in ons dagelijks leven. Bijna allemaal hebben we (meermaals) COVID-19 gehad of kennen we mensen waarvoor dat geldt. Ook kennen velen van ons mensen die nu leven met de langetermijngevolgen van een infectie: de vriend(in) met aanhoudende hoest, kortademigheid of vermoeidheid, het familielid met hartcomplicaties of maag-, lever- en darmproblemen (48,49) en een collega met plotseling gehoorverlies of hersenmist (brain fog), etc.

We moeten niet vergeten dat het idee van “heilzame” aanhoudende infecties feitelijk nieuw is in de geschiedenis van de pandemie. Het idee komt voort uit beweringen die al aan het begin van de pandemie gedaan werden: de pandemie zal eindigen zodra iedereen niet langer immunologisch naïef is. Immunologisch naïef wil zeggen dat er een nieuwe ziekte is waar mensen nog niet eerder mee in aanraking kwamen.

De realiteit is dat vrijwel niemand meer immunologisch naïef is voor SARS-CoV-2, maar we zien nog steeds een vrijwel onbeperkt aantal nieuwe besmettingen en een aanhoudend duidelijk verhoogd niveau van oversterfte. Dat men ons probeert te overtuigen dat herinfecties en doorbraakinfecties goed voor ons zijn, lijkt dus alleen een poging om de discrepantie tussen die vroege beweringen en de objectieve realiteit om ons heen te rationaliseren.

Erger nog, het niet erkennen van de aanhoudende ernst van COVID-19 creëert een realiteitskloof die wordt opgevuld door groepen die bewust desinformatie verspreiden. Bijvoorbeeld: een recente video die door miljoenen mensen over de hele wereld is bekeken, beweert ten onrechte dat vaccins de verhoogde oversterfte en plotselinge sterfgevallen veroorzaken.

In plaats daarvan hebben regeringen en beleidsmakers gezwegen over de goed gedocumenteerde rol van COVID-19 bij cardiologische en neurologische schade (50-53) als gevolg van vasculaire schade of ontregeling van het immuunsysteem. Zij waren niet bereid om de ernstige gevolgen te erkennen of de bevolking hierover in te lichten, hierdoor kon misinformatie en desinformatie gedijen.

Het eindresultaat, zoals voorspelbaar was en zelfs voorspeld is sinds bijna het begin van de pandemie, is dat het vertrouwen in vaccinatie als geheel aan het afbrokkelen is. Hierdoor wordt het fundament van de volksgezondheid, zelfs afgezien van de COVID-19-pandemie, ondermijnd.

De realiteitskloof en de pogingen om de aandacht af te leiden van de gevolgen van de pandemie hebben verdere consequenties. Eerder in 2022 werden over de hele wereld gevallen van acute hepatitis bij kinderen gezien. Ondanks uitgebreid bewijs dat SARS-CoV-2 leverbeschadiging veroorzaakt, wees de UK Health Security Agency een adenovirus aan als de meest waarschijnlijke oorzaak (54). Dit adenovirus is een veel voorkomend virus dat voorheen nooit in verband is gebracht met leverbeschadiging. Dit had klinische implicaties, omdat eerstelijnsgezondheidswerkers ervoor kozen om de aandoening met antivirale middelen te behandelen. Het lijkt er zelfs op dat de leverbeschadiging immuungemedieerd was (55), wat zou kunnen verklaren waarom kinderen met de aandoening reageerden op immuunsuppressie in de vorm van een behandeling met steroïden. Door het verkeerd diagnosticeren van de oorzaak van acute hepatitis bij kinderen ontstaat een domino-effect met ernstige gevolgen: als een infectie de oorzaak is van de leverproblemen, dan is immuunsuppressie niet de juiste behandeling. Door het adenovirus als zondebok te gebruiken en de immuungemedieerde oorzaak van leverproblemen bij kinderen te negeren, kregen veel van deze pediatrische patiënten geen passende behandeling.

In dezelfde lijn lijkt het aannemelijk dat door COVID veroorzaakte immuunontregeling bijdraagt aan de recente significante toename van ziekenhuisopnames voor RSV in vergelijking met pre-pandemische RSV-opnames, waarbij zowel kinderen (56) als volwassenen (57) worden getroffen. SARS-CoV-2 put bijvoorbeeld dendritische cellen uit (58) waarvan bekend is dat ze een sleutelrol spelen bij de bestrijding van RSV-infectie (59).

Het is ook bekend dat SARS-CoV-2-infectie de immuunrespons op bepaalde schimmelinfecties verslechtert (60,61). Ook de toename van bacteriële en schimmelinfecties die nu over de hele wereld worden waargenomen (62-64), kan dus zijn oorsprong vinden in de complexe wisselwerking tussen SARS-CoV-2 en het immuunsysteem.

Ook werden onterecht pogingen ondernomen de recente uitbraak van Groep A Streptococcus-infectie in het VK te koppelen aan de schoolsluitingen (65). Ondanks dat de kinderen in het VK al sinds maart 2021 niet meer te maken hebben met beperkende maatregelen in het onderwijs (66). De recente stijging van de frequentie en ernst van Groep A Streptococcus-infectie in het VK (67,68) kan wel worden veroorzaakt door post-COVID-19 geïnitieerde veranderingen in de specifieke immuunrespons die nodig is om Strep A-infectie te genezen (69,70). Bovendien is het zelfs aangetoond dat SARS-CoV-2 aanhoudende infectie van de amandelen en immuuncellen van kinderen (71) veroorzaakt op een manier waarvan is aangetoond dat het de gevoeligheid voor Strep A-infectie verhoogt (72). Van SARS-CoV-2 is ook bekend dat het bloedplaatjes activeert (73-74) en hechting van streptokokken aan bloedplaatjes is cruciaal voor kolonisatie (75). Het is dus aannemelijk dat een recente infectie met SARS-CoV-2 tot ernstigere gevolgen bij Strep A-infecties zou kunnen leiden.

Inmiddels is SARS-CoV-2 al 3 jaar bij ons. We leren nog steeds hoe het virus de menselijke gezondheid beïnvloedt, maar er is al overweldigend en duidelijk bewijs dat het ernstige en blijvende gevolgen kan hebben voor bijna elk orgaan en het immuunsysteem. Hierover heeft de Amerikaanse CDC onlangs een advies voor clinici / artsen uitgebracht(76), waarin staat:

Er komt steeds meer bewijs dat suggereert dat ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), het virus dat COVID-19 veroorzaakt, weken, maanden en mogelijk jaren na infectie blijvende effecten kan hebben op bijna elk orgaan en orgaansysteem van het lichaam. Gedocumenteerde ernstige post-COVID-19-aandoeningen omvatten cardiovasculaire, pulmonale, neurologische, nier-, endocriene, hematologische en gastro-intestinale complicaties, evenals overlijden.

Omgekeerd is er, zoals vaak wel wordt gesuggereerd, geen bewijs dat herhaalde herinfecties altijd onschadelijk zijn en niet leiden tot geaccumuleerde en samengestelde schade aan de interne systemen en processen van het lichaam. Eigenlijk wijst het beschikbare bewijs precies op het tegenovergestelde (77).

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het virus en de veranderingen in het immuunsysteem na infectie ons vermogen om met andere ziekteverwekkers om te gaan beïnvloeden. Overheden over de hele wereld hebben gezegd dat het tijd is dat individuen hun eigen risico beoordelen bij het nemen van beslissingen over blootstelling aan SARS-CoV-2. Dit is niet hetzelfde als zeggen dat het veilig is, of dat mensen zonder extra voorzorgsmaatregelen kunnen terugkeren naar hun gedrag van vóór 2020. Echter dat is precies wat de overgrote meerderheid van mensen over de gehele wereld heeft gedaan. Ze hebben gewoon hun pre-pandemische gedrag hervat.

Ook als het gaat om kwetsbare en onschuldige kinderen, wordt ons nog steeds verteld dat er geen langetermijnrisico bij herhaalde SARS-CoV-2-infectie bestaat en dat ze niet méér gevaar lopen dan door griep. Kinderen moeten naar school ondanks dat er geen verbeteringen in ventilatie of luchtfiltratie zijn doorgevoerd. Dit is feitelijk onjuist en bagatelliseert het risico dat het virus vormt voor kinderen (78).

De beleidsmakers en media die dergelijke uitspraken hebben gedaan, hebben er alle belang bij om de mogelijke complicaties van een SARS-CoV-2-infectie te bagatelliseren. Ze hebben immers hun reputatie op het spel gezet voor het belangrijkste volksgezondheidsbeleid in de recente geschiedenis: wijdverbreide overdracht van SARS-CoV-2 mogelijk maken zonder zinvolle voorzorgsmaatregelen. Zij vertelden ons dat we het virus er doorheen moesten jagen en te leren leven met het virus. Dit zal onvermijdelijk leiden tot herhaalde infectie. Dezelfde mensen pleiten nu voor de voordelen van zogenaamde hybride immuniteit zonder de vele risico’s te erkennen die inherent zijn aan (her)infecties.

De Duitse minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, denkt daar anders over. Hij zegt:

Een hele generatie besmetten is onverantwoord. We weten nog niet wat een SARS-CoV-2 infectie doet met het immuunsysteem van kinderen als zij herhaaldelijk geïnfecteerd worden. (79)

Wij ondersteunen de voorzichtige benadering van dr. Lauterbach. Ook ondersteunen we dr. Mike Ryan, uitvoerend directeur van het Health Emergency Programme van de Wereldgezondheidsorganisatie, die zei:

Je wilt deze ziekte niet één keer krijgen als je het kunt vermijden, en je wilt het zeker niet vier keer krijgen. (80)

Hoewel het begrijpelijk is om ons te concentreren op de directe impact van COVID-19 op onze gezondheid, groeit ook de bezorgdheid over de impact ervan op de samenleving en de wereldeconomie. Er zijn aanhoudende personeelstekorten in alle sectoren, in alle delen van de wereld, die alle aspecten van ons leven beïnvloeden. Het treft ons van gezondheidszorg (81) tot reizen (82) en gastvrijheid (83), enzovoort. Grote organisaties zoals de Bank of England (84) en de Brookings Institution (85) wijzen op terugkerende gevolgen van acute COVID-19 en Long Covid als belangrijke factoren in de personeelscrisis, die op hun beurt de stijging van de inflatie verergert (86).

Onder deze omstandigheden is het moeilijk in te zien hoe er een terugkeer zal zijn naar pre-pandemische gezondheids- en economische productiviteitsnormen zonder eerst de schade te erkennen die door COVID-19 is veroorzaakt en vervolgens de nodige stappen te ondernemen om de overdracht van het SARS-CoV-2 virus te verminderen.

Bronnen

 1. Correlates of protection against SARS-CoV-2 Omicron variant and anti-spike antibody responses after a third/booster vaccination or breakthrough infection in the UK general population https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.29.22282916v1
 2. Long-COVID in children and adolescents: a systematic review and meta-analyses https://www.nature.com/articles/s41598-022-13495-5
 3. Post-COVID-19-associated morbidity in children, adolescents, and adults: A matched cohort study including more than 157,000 individuals with COVID-19 in Germany https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004122
 4. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection https://www.nature.com/articles/s41591-022-01840-0
 5. Diabetes risk rises after COVID, massive study finds https://www.nature.com/articles/d41586-022-00912-y
 6. Diabetes after SARS-CoV-2 infection https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(22)00324-2/fulltext
 7. Risk for Newly Diagnosed Diabetes >30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged <18 Years https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e2.htm
 8. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19 https://www.nature.com/articles/s41591-022-01689-3
 9. The impact of COVID-19 and COVID vaccination on cardiovascular outcomes https://academic.oup.com/eurheartjsupp/article/25/Supplement_A/A42/7036729
 10. SARS-CoV-2 Infection and Associated Cardiovascular Manifestations and Complications in Children and Young Adults: A Scientific Statement From the American Heart Association https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIR.0000000000001064
 11. Pathophysiology of COVID-19-associated acute kidney injury https://www.nature.com/articles/s41581-021-00452-0
 12. Covid-19: Infection increases the risk of kidney disease even in mild cases https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2189
 13. Impact of COVID-19 on liver https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8462210/
 14. Tip of the iceberg: erectile dysfunction and COVID-19 https://www.nature.com/articles/s41443-022-00540-0
 15. COVID-19 Infection Is Associated With New Onset Erectile Dysfunction: Insights From a National Registry https://www.smoa.jsexmed.org/article/S2050-1161(21)00158-6/fulltext
 16. Sudden sensorineural hearing loss in COVID-19: A case series from the Wrightington, Wigan and Leigh Teaching Hospitals, United Kingdom https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34558562/
 17. Incidence of Hearing Loss in COVID-19 Patients: A COVID Hospital-based Study in the Eastern Part of India https://ijcrr.com/uploads/3357_pdf.pdf
 18. COVID-19 and Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Systematic Review https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2022.883749/full
 19. Hearing Loss, Tinnitus, and Dizziness in COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-neurological-sciences/article/hearing-loss-tinnitus-and-dizziness-in-covid19-a-systematic-review-and-metaanalysis/0AAEFD3E7D35CCF68415E38BDC493E63
 20. Immunological dysfunction persists for 8 months following initial mild-to-moderate SARS-CoV-2 infection https://www.nature.com/articles/s41590-021-01113-x
 21. Autoimmunity is a hallmark of post-COVID syndrome https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-022-03328-4
 22. Immuno-proteomic profiling reveals aberrant immune cell regulation in the airways of individuals with ongoing post-COVID-19 respiratory disease https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761322000462
 23. COVID-19 and Immune Dysregulation, a Summary and Resource https://whn.global/scientific/covid19-immune-dysregulation/
 24. COVID Effects on the Brain, a Summary and Resource https://whn.global/scientific/covid-effects-on-the-brain-a-summary-and-resource/
 25. COVID-19 and Eye A Review of Ophthalmic Manifestations of COVID-19 https://journals.lww.com/ijo/Fulltext/2021/03000/COVID_19_and_Eye__A_Review_of_Ophthalmic.8.aspx
 26. SARS-CoV-2 infects and replicates in photoreceptor and retinal ganglion cells of human retinal organoids https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(22)00104-7?
 27. Common skin signs of COVID-19 in adults: An update https://www.ccjm.org/content/89/3/161
 28. Dermatologic manifestations and complications of COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675720304861?via%3Dihub
 29. COVID-19 – A vascular disease https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173820301286?via%3Dihub
 30. COVID-19: A Serious Vascular Disease with Primary Symptoms of a Respiratory Ailment https://academic.oup.com/jalm/article/6/5/1099/6317833
 31. Is coronavirus a disease of the blood vessels? https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health/is-coronavirus-a-disease-of-the-blood-vessels
 32. COVID-19 infection: an overview on cytokine storm and related interventions https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-022-01814-1
 33. SARS-CoV-2 infection results in immune responses in the respiratory tract and peripheral blood that suggest mechanisms of disease severity https://www.nature.com/articles/s41467-022-30088-y
 34. Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext
 35. Similarities and Differences between Flu and COVID-19​ https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
 36. Long COVID symptoms in SARS-CoV-2-positive children aged 0–14 years and matched controls in Denmark (LongCOVIDKidsDK): a national, cross-sectional study https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00154-7/fulltext
 37. Vaccines and Omicron mean Covid now less deadly than flu in England https://www.ft.com/content/e26c93a0-90e7-4dec-a796-3e25e94bc59b
 38. Excess mortality – statistics https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics
 39. Deaths registered weekly in England and Wales, provisional: week ending 18 November 2022 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending18november2022
 40. Excess mortality in October https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/44/excess-mortality-in-october
 41. Non-COVID-19 mortality in France, April 2020 – June 2022: reduction compared to pre-pandemic mortality patterns, relative increase during the Omicron period, and the importance of detecting SARS-CoV-2 infections https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.28.22282832v1
 42. RSV, covid and flu push hospitals to the brink — and it may get worse https://www.washingtonpost.com/health/2022/11/20/hospital-capacity-rsv-flu-covid/
 43. Health officials urge masking, vaccinations to protect northwestern Ontario’s fragile health system https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/northwestern-ontario-healthcare-strain-covid-rsv-1.6651406
 44. The COVID-19 Pandemic Strikes Again and Again and Again https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2789848
 45. Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 1 December 2022 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1december2022
 46. Long Covid is keeping millions out of work – and worsening labor shortage in the US https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/15/long-covid-is-keeping-millions-out-of-work-and-worsening-our-labor-shortage
 47. Long COVID Appears to Have Led to a Surge of the Disabled in the Workplace https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2022/10/long-covid-appears-to-have-led-to-a-surge-of-the-disabled-in-the-workplace/
 48. Gastrointestinal Involvement in SARS-CoV-2 Infection https://www.mdpi.com/1999-4915/14/6/1188/htm
 49. Coronavirus ‘ghosts’ found lingering in the gut https://www.nature.com/articles/d41586-022-01280-3
 50. How COVID-19 causes neurological damage https://www.sciencedaily.com/releases/2022/11/221114095305.htm
 51. Brain changes: The lingering effects of COVID-19 https://www.eurekalert.org/news-releases/968715
 52. Neurological Manifestations of SARS-CoV2 Infection: A Narrative Review https://www.mdpi.com/2076-3425/12/11/1531
 53. SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank https://www.nature.com/articles/s41586-022-04569-5
 54. Hepatitis (liver inflammation) cases in children – latest updates https://www.gov.uk/government/news/hepatitis-liver-inflammation-cases-in-children-latest-updates
 55. Unique hepatic manifestations of COVID-19-induced immune dysregulation in children https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.6510
 56. RSV and flu: US children’s hospitals stretched by respiratory viruses https://www.bbc.com/news/world-us-canada-63824883
 57. RSV hospitalization rate for seniors is 10 times higher than usual for this point in the season https://edition.cnn.com/2022/11/15/health/rsv-adults-wellness/index.html
 58. Dendritic cell deficiencies persist seven months after SARS-CoV-2 infection https://www.nature.com/articles/s41423-021-00728-2
 59. Contribution of Dendritic Cells in Protective Immunity against Respiratory Syncytial Virus Infection https://www.mdpi.com/1999-4915/12/1/102
 60. COVID-19 Impairs Immune Response to Candida albicans https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.640644/full
 61. Defective antifungal immunity in patients with COVID-19 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.1080822/full
 62. WHO fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action https://www.who.int/publications/i/item/9789240060241
 63. Fungal infections ‘increased significantly’ during COVID pandemic as WHO reveals health-threatening fungi list https://news.sky.com/story/fungal-infections-increased-significantly-during-covid-pandemic-as-who-reveals-health-threatening-fungi-list-12730791
 64. Covid, Monkeypox, Now Las Vegas Strip Faces a ‘Superbug’ https://www.thestreet.com/travel/covid-monkeypox-now-las-vegas-strip-faces-a-superbug
 65. Expert reaction to UK Group A Strep outbreaks https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-uk-strep-a-outbreaks/
 66. Spring term 2021: How Covid-19 affected England’s state-funded schools https://commonslibrary.parliament.uk/spring-term-2021-how-covid-19-affected-englands-state-funded-schools/
 67. UKHSA update on scarlet fever and invasive Group A strep https://www.gov.uk/government/news/ukhsa-update-on-scarlet-fever-and-invasive-group-a-strep
 68. Six children die with Strep A bacterial infection https://www.bbc.com/news/health-63840591
 69. Responses of innate immune cells to group A Streptococcus https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2014.00140/full
 70. Type I Interferon Production Induced by Streptococcus pyogenes-Derived Nucleic Acids Is Required for Host Protection https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1001345
 71. Asymptomatic SARS-COV-2 infection in children’s tonsils https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869422001392
 72. Recurrent group A Streptococcus tonsillitis is an immunosusceptibility disease involving antibody deficiency and aberrant TFH cells https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aau3776
 73. Platelet activation by SARS-CoV-2 implicates the release of active tissue factor by infected cells https://ashpublications.org/bloodadvances/article/6/12/3593/485001/Platelet-activation-by-SARS-CoV-2-implicates-the
 74. SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19 https://jhoonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13045-020-00954-7
 75. Streptococcus Adherence and Colonization https://journals.asm.org/doi/10.1128/MMBR.00014-09
 76. US CDC, Guidance for Certifying Deaths Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/vsrg/vsrg03-508.pdf
 77. Acute and postacute sequelae associated with SARS-CoV-2 reinfection https://www.nature.com/articles/s41591-022-02051-3
 78. Assessment of COVID-19 as the Underlying Cause of Death Among Children and Young People Aged 0 to 19 Years in the US https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2800816
 79. “Corona autumn will not be a bed of roses”: Health Minister Lauterbach warns of difficult times https://www.tagesspiegel.de/wissen/gesundheitsminister-lauterbach-warnt-vor-schwierigen-zeiten-8595115.html
 80. Dr Mike Ryan on avoiding COVID-19 infections and reinfections https://www.youtube.com/watch?v=XQjqCAUPH4M
 81. Worst NHS staffing crisis in its history is putting patients at serious risk, MPs warn https://www.theguardian.com/society/2022/jul/25/worst-nhs-staffing-crisis-in-its-history-is-putting-patients-at-serious-risk-mps-warn
 82. Hospitality Staffing and The Labor Crunch: A Survey of Hoteliers and Industry Experts in 2022 https://www.hospitalitynet.org/news/4112046.html
 83. Restaurants are short-staffed, and that’s taking a big toll on customers and workers alike https://www.cnbc.com/2022/07/17/customer-service-suffers-at-short-staffed-restaurants-as-covid-takes-toll.html
 84. Britain’s shrunken workforce hampers COVID recovery https://www.reuters.com/world/uk/britains-shrunken-workforce-hampers-covid-recovery-2022-05-26/
 85. New data shows long Covid is keeping as many as 4 million people out of work https://www.brookings.edu/research/new-data-shows-long-covid-is-keeping-as-many-as-4-million-people-out-of-work/
 86. Why are recent staffing shortages and wage increases fanning inflation? https://www.ctvnews.ca/business/why-are-recent-staffing-shortages-and-wage-increases-fanning-inflation-1.5989613

Vertaald en bewerkt door AlleBurgers, Oorspronkelijk bericht: The Reality Gap