Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-46

Actueel risico volgens AlleBurgers 24 november

Risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit is ZEER HOOG en sterk stijgend. Rioolwaarde 6-11: 1436, steil stijgend → 50.000 besmettingen PER DAG → ~15.000 NIEUWE Long Covid gevallen PER DAG, waarvan ~3750 ernstig invaliderend. Zeker 5% (900.000 p) besmettelijk! Vanaf medio 2020 is er continu oversterfte geweest, in week 45: 893 † → 34,9% van de verwachte sterfgevallen. Afgelopen week 522 acute Covid19-ziekenhuisopnames; vrijdag 10-11: 101. Lijkt stabiel, maar verdere stijging verwacht!

Oversterfte Covid19 gerelateerd week 45: 6 – 12 november

Oversterfte volgens CBS

Sterfte NL vlg CBS in week 45: 3480 doden, oversterfte 516 † (17,4%)! Merk op dat deze weekoversterfte meer dan verdubbeld is t.o.v. 3 weken geleden (223)! Hierdoor lijkt het sterfteverloop nog meer op dat in de laatste maanden van 2021, zoals LowCovid Kano 4 weken geleden al constateerde, zie grafiek hieronder. Dat voorspelt helaas niet veel goeds.

Oversterfte per week in de Covid19-pandemie, van 2020 week 10 t/m 2023 week 45, vlg CBS t.o.v. de verwachte sterfte in die weken o.b.v. sterftecijfers in 2015-2019. De analoge ontwikkelingen eind 2021 en eind 2023 zijn met een rode cirkel aangeduid

Eind 2021 was de deltavariant dominant en die werd begin 2022 snel overvleugeld door omikron, die door veel mutaties sterk immuun-ontwijkend was. Op dezelfde manier is eind 2023 variant EG.5 dominant en komt een nieuwe, sterk afwijkende variant JN.1 op. We blijven de ontwikkelingen uiteraard kritisch volgen.

De onafgebroken reeks weken met oversterfte duurt voort vanaf 2022 week 10 (afgezien van enkele losse weken met minimale ondersterfte) tot heden. Deze continue oversterfte blijft nog steeds onverklaard door CBS en RIVM. De steeds terugkerende claim van antivaxers dat de oversterfte door coronavaccinaties zou komen is in de literatuur afdoende weerlegd. De oorzaak is: de ongebreidelde verspreiding van een levensgevaarlijk virus: SARS-Cov-2!

Nameldingen week 1 t/m 44: +50 .
Cumulatieve CBS oversterfte vanaf 2020 week 8: 54.495

In week 39 publiceerde het CBS een overzicht (over-)sterfte t/m september 2023, feitelijk een kwartaalbericht, met onderstaande grafiek. De meeste weken met oversterfte worden “weggewerkt” door te stellen dat deze extra sterfte binnen de bandbreedte van normale schommelingen valt (95%-interval). Binnen de bandbreedte, maar toevallig wel steeds (dik) in de plus.

Hoewel deze oversterftegrafiek op zichzelf al verontrustend genoeg is met drieënhalf jaar achtereen lange periodes van oversterfte, is deze voorstelling toch nog ernstig geflatteerd:

 • De lichtblauwe lijn van het verwachte aantal overledenen in 2020-2023 is geschat op basis van de weeksterfte over 2015-2019, rekening houdend met demografische gegevens (bv leeftijdsverdeling). Hoge sterfte door Covid vanaf 2020, met name onder ouderen en kwetsbaren, heeft de demografische opbouw echter grondig verstoord, zodat je in latere jaren juist veel lagere sterfte verwacht.
 • In de sterftecijfers 2015-2019 zitten ook pieken door griep- en RSV-epidemieën (2018!). Door die in de basis op te nemen wordt dat gerekend tot de “normale” sterfte. Door de corona-maatregelen was er in 2020 & 2021 geen griep en RSV, wat aantoont dat sterfte aan deze ziektes niet noodzakelijk is.
 • Het CBS spreekt alleen van oversterfte of ondersterfte als de weeksterfte buiten de lichtblauwe onzekerheidsmarge (95%-interval) ligt. Dit is niet correct, zeker niet als de oversterfte zich over meerdere weken uitstrekt.
Oversterfte volgens HMD t.o.v. gemiddelde 2010-2019

De Human Mortality Database bepaalt de extra sterfte in elke week bijvoorbeeld t.o.v. de gemiddelde sterfte in diezelfde week in de jaren 2010-2019. Deze methode ondervangt het eerste en derde bezwaar van de CBS-methode (zie oversterftegrafiek).

In week 45 overleden 3480 mensen, 762 méér dan het gemiddelde van 2010-2019. Dat is dus ruim ‘n kwart meer dan verwacht (28,1%) en nog iets meer dan in week 44 (750)!
Cumulatieve oversterfte vanaf 2020 week 1: 95.882
Dit is vlg AlleBurgers de absolute ondergrens voor het aantal corona-gerelateerde doden in Nederland sinds het begin van de pandemie.

Oversterfte volgens HMD t.o.v. Laagste kwartiel van 2010-2019

Door niet het gemiddelde van de sterfte in 2010-2019 te nemen, maar het laagste kwartiel, wordt ook het tweede bezwaar tegen de CBS-methode ondervangen: uitschieters naar boven in die jaren (door griep, RSV, hitte, kou) worden dan niet meer meegenomen. Bovendien heeft LowCovid Kano in 2020 en 2021 d.m.v. regressie gevalideerd dat deze methode de meest nauwkeurige weergave geeft van het aantal corona-gerelateerde doden.

In week 45 overleden 3480 mensen, 893 méér dan het Laagste Kwartiel van 2010-2019 (34,9%). Dit komt neer op bijna 130 covid-gerelateerde doden per dag! Ongeacht hoe deze oversterfte zich verder ontwikkelt zouden deze aantallen onmiddellijk de onverdeelde aandacht van de regering moeten hebben! Luister naar AlleBurgers en grijp in! Dit is onacceptabel!
Cumulatieve oversterfte LQI vanaf 2020 week 8: 117.412
Dit is dus onze beste schatting voor het totaal aantal Covid19-gerelateerde dodelijke slachtoffers in de pandemie tot nu toe. Dat totaal blijft dus groeien. Covid19 is niet voorbij. Totdat we actief ingrijpen met preventieve maatregelen zal het nooit voorbij gaan.

Hieronder staat het verloop van de oversterfte van begin 2020 tot heden volgens de 3 rekenmethodes in één grafiek bij elkaar.

Het verloop van het cumulatieve aantal doden volgens CBS, gemiddelde 2010-2019 en LQI 2010-2019 is dan:

Dat Nederland er in ongunstige zin uitspringt qua reactie op de pandemie komt naar voren in veel internationaal onderzoek e.a. bronnen (Lancet Covid Commission, Eurostat, Human Mortality Database). Immers de beste maat voor succes of falen m.b.t. het pandemiebeleid is de oversterfte vergeleken met en zonder pandemie. Ook over de drijfveren achter dit abominabele NL-beleid heeft AlleBurgers uitgebreid gerapporteerd (Commentaar op OMT advies en Verdieping).

Het statusbericht van LowCovid Kano over week 45, met de weekcijfers over geschatte Covid19 gerelateerde sterfte en de mortaliteit (IFR), vergelijkingen tussen enkele rekenmethodes en een analyse van de sterfte per leeftijdcategorie staan in bijgaande pdf, o.b.v. zijn twitterdraad. Door Covid19 sterven niet alleen ouderen, maar ook mensen in de kracht van hun leven!

In de tweede grafiek over mortaliteit is met name de rode lijn verontrustend: de actuele mortaliteit (IFR: het percentage mensen dat overlijdt na een besmetting) is in de eerste 31 weken van 2023 na enkele schommelingen, opgelopen van 0,1% naar 0,5%!

Virusdeeltjes in rioolwater

Oversterfte is de ultieme indicator voor de reactie van een land op de pandemie. Deze indicator loopt wat achter en analyseert altijd achteraf, maar de kwaliteit van de data in samenhang met een correcte analyse is uitstekend. In Nederland worden de uitkomsten echter (bewust) vertroebeld door statistische trucs en discussies over “door Covid”, “met Covid”, “door vaccins” en “ondercapaciteit van de zorg”. Intussen is allang duidelijk dat Covid en Long Covid (chronische) systeemziekten zijn met meer dan 200 manifestaties.

Om zicht te krijgen op de te verwachten impact en ontwikkeling van de pandemie in de nabije toekomst zijn universele, massale testen noodzakelijk. Die zijn echter in Nederland radicaal afgeschaft. Bij afwezigheid van testen is de enig overgebleven monitor van de voortdurende verspreiding van Covid19 het aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in rioolwater in alle Nederlandse afvalwaterstations. Dit geeft de beste indicatie van:

 • # besmette personen per dag: # gevallen = rioolwaarde x 36 (zie Datagraver), bv. op 6-3-2023: 2300 x 36 = ~82.800 nieuwe besmettingen (op die éne dag!)
 • # verwachte nieuwe Long Covid-patiënten, op termijn: 30% van # gevallen, dus bv. op 6-3-2023: 25.000 nieuwe LC patiënten.

Meting 20 november: 1436, en ook hier zien we een forse stijging t.o.v. vorige week (1229). Volgens de analyse van Datagraver (die volgens Kano nog te conservatief is) komt dit overeen met ~50.000 nieuwe besmettingen op die ene dag, dit is onacceptabel veel. Temeer daar die éne dag later in het jaar zal leiden tot ~15.000 EXTRA nieuwe Long Covid gevallen, waarvan ~3750 ernstig invaliderend. Sinds de “coronaluwe” periode deze zomer juni-juli zijn de besmettingen al bijna 30x zo hoog geworden.

In onderstaande grafiek van Corona Lokaal, overgenomen met toestemming van Kalahiri, is het verloop van de gemeten SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater weergegeven van 7 september 2020 t/m 20 november 2023. We zien daarin vanaf herfst 2021 zeven extreem hoge pieken tot wel 2500 (90.000 besmettingen per dag), waarvan de laatste, de carnavalsgolf t.g.v. XBB.1.5 in maart en april van dit jaar, de heftigste golf ooit was in Nederland. Nu is dus de corona-nazomergolf volop bezig, al 4 maanden, en het einde is nog lang niet in zicht! Naar verwachting gaat deze golf de carnavalsgolf in heftigheid nog overtreffen. En de overheid doet: niets.

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 23 oktober 2023, volgens Corona Lokaal.

Het RIVM heeft als taak om bedreigingen van de volksgezondheid in kaart te brengen, de regering te waarschuwen als die in gevaar komt, en de bevolking te wijzen op de risico’s van hun gedrag. Echter, alles wat we van het RIVM horen is “geen reden tot zorg”, en minister Kuipers deed eind oktober zelfs geruststellende uitspraken over de toekomstige ontwikkelingen. Desinformatie, schaamteloos!

Een andere kijk op de verspreiding van besmettingen biedt de kaart met rioolwaterwaarden per provincie hieronder, met cirkels per afvalwaterstation. Hier zien we dat in de helft van de provincies de rioolwaterwaarde al boven de 1300 is gestegen, al zijn de lokale verschillen tussen afvalwaterstations erg groot.

Virusdeeltjes niveau in rioolwater per provincie (kleuren geel 400-800, oranje 800-1300 en oranje-rood 1300-1800) en per afwalwaterstation

Hoe dan ook, het is evident dat we in een nieuwe, heftige coronagolf zitten. Zelfs covid-minimalisten als Ernst Kuipers, Susan van den Hof en Marion Koopmans kunnen dit nauwelijks meer ontkennen. Denk dan aan regel 5 uit de GPP (Goede Pandemie Praktijk): Wanneer je meer besmettingen vermoedt, wacht dan niet op meer of betere informatie. Handel uit voorzorg!

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten, o.b.v. meldingen door een groep vrijwilligers aan het RIVM geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

Op 18 november was het 7-daags gemiddelde 8,09%, een hoog niveau als je het vergelijkt met de absolute toppen van 12-14% rond de jaarwisseling 2021/2022, zie de grafiek hieronder.

Percentage van de NL bevolking met een acute luchtweginfectie (7-daags gemiddelde) van 4-11-2020 tot 18-11-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Het RIVM blijkt inmiddels wel een andere definitie voor besmetting te hanteren. Vanaf november 2023 gaat het om alle acute luchtweginfecties, met klachten als hoesten – kortademigheid – neusverkouden/loopneus – keelpijn. Overigens zijn dit óók allemaal mogelijke klachten bij Covid, maar kennelijk heeft het RIVM vroeger een deel van de melders laten afvallen waarvan ze wisten (?) dat het geen covid was. Ze hebben zelfs met terugwerkende kracht alle percentages vanaf het begin op 4-11-2020 aan de nieuwe definitie aangepast. Het databestand met de Covid-gerelateerde klachten wordt niet meer bijgewerkt, vanaf november is er dus het AIR-databestand (Acute Infections Respiratory disease). De omschakeling hangt mogelijk samen met het (onjuiste) nieuwe RIVM uitgangspunt dat Covid “gewoon één van de vele respiratoire virussen” is.

Ook nu rijst de vraag welk deel van de patiënten met Covid besmet is. We nemen onze toevlucht tot de monsters afgenomen op de Nivel Peilstations, zie grafiek hieronder. Hieruit zou blijken dat ongeveer de helft van de AIR-klachten Covid19 betreft, en de rest Parainfluenza, Rhinovirus en RSV. Het is m.i. toch mogelijk dat het werkelijke aandeel Covid-patiënten hoger ligt, omdat veel mensen met een zelftest kunnen vaststellen of ze wel of niet Covid hebben. Daarvoor hoeven ze niet naar de huisarts. Voor nu schatten we het percentage Covid-besmettelijke personen daarom op 5%.

Let op: in Nederland is nog steeds nauwelijks griep! De meeste mensen die klagen geveld te zijn door griep hebben Covid19!

Uit een andere surveillance van Nivel blijkt een uiterst zorgelijke ontwikkeling: de sterke toename van longontsteking onder 5-14 jarigen. Anders dan vóór de coronapandemie komt dit nu vaak voor bij kinderen, zie grafiek hieronder. Eind vorig jaar was er een forse piek, terwijl dit jaar al in de herfst een nog fellere stijging optreedt. In week 46 zou het gaan om 103 kinderen per 100.000 (kinderen), dus zo’n 103 x 18,62 = 1918 (totaal 1.862.000 kinderen 5 t/m 14 jaar) over heel Nederland. Dit is uiterst zorgwekkend, ook al is gepoogd dit minder ernstig voor te stellen door de schaal van de grafiek te verkleinen t.o.v. vorige week.

Aan deze ontwikkeling wordt in Nederland geen ruchtbaarheid gegeven, maar wel wordt in de media breed uitgemeten dat in China veel kinderziekenhuizen vol liggen met kinderen die lijden aan een atypische longontsteking. China heeft hierover aan de WHO gemeld dat het loslaten van de coronamaatregelen eind vorig jaar de oorzaak is. In Nederland is een dergelijke melding niet opportuun.

De longontstekingen hoeven niet direct door het SARS-CoV-2 virus zelf veroorzaakt te zijn. Het is al meer dan een jaar bekend dat een doorgemaakte Covid19-besmetting het immuunsysteem aantast, en kinderen worden in Nederland massaal blootgesteld aan besmetting met Covid19, door de fysieke leerplicht in slecht geventileerde klaslokalen, zelfs met verkoudheidsklachten. Ook weigert men in Nederland kinderen te vaccineren tegen Covid19.

Door Covid19-infecties zijn veel kinderen daarom gevoeliger geworden voor andere infecties, en lopen dus gemakkelijker een longontsteking op door pneumokokken, bacteriën die de meeste mensen altijd bij zich dragen. Recent is in diverse internationale onderzoeken zelfs een rechtstreeks verband aangetoond tussen een Covid19-infectie en respiratoire infecties als RSV, Strep A, schimmels en Herpes Zoster. Men verwacht dat de lijst verder zal groeien.

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

Op 24-11-2023: 101 Covid19-ziekenhuisopnames, dat is veel! In totaal waren er 522 Covid19 opnames van 20 t/m 24 november. Dit betekent weer een verhoging t.o.v. vorige week (469). Het lijkt erop dat de stabilisatie van de afgelopen weken voorbij is en de ziekenhuisopnames weer gaan stijgen. Gezien de enorme stijging van de besmettingen (zie boven) is dat onvermijdelijk.

Overigens zijn er signalen dat veel ziekenhuizen de opnamecijfers voor Covid19 niet meer volledig doorgeven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), omdat de overheid gesteld heeft dat Covid19 voorbij zou zijn (sic!).

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 24-11-2023, volgens LCPS, gerepresenteerd door Corona Lokaal

Een veelgehoorde dooddoener is dat Covid nu vergelijkbaar zou zijn met de griep en “daar nemen we toch ook geen maatregelen tegen?” Dat er geen maatregelen zouden zijn tegen influenza is al betwistbaar, denk aan de jaarlijks terugkerende griepprik en de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen als er een jaar is met een extra hevige griepgolf.

Aan de andere kant is Covid19

 • veel heftiger dan influenza, met vaker ernstige klachten, ziekenhuisopnamen en een hogere mortaliteit
 • géén seizoensinfectie maar treedt het hele jaar door op
 • veel vaker aanleiding tot langdurige chronische klachten, leidend tot invaliditeit en mentale aftakeling en onverwacht overlijden: Long Covid

Ter illustratie tonen we hier een vergelijking van ziekenhuisbezetting t.g.v. Covid19 met de jaarlijkse griepgolven in de winter.

Vergelijking van ziekenhuisbezetting door Covid19 (donkerblauw, vanaf maart 2020) en influenza (lichtblauw, smalle pieken ’s winters vanaf 2017) van datagraver.com

Griepgolven blijken te corresponderen met smalle pieken van ca. 2 maanden elke winter, terwijl Covid19 snel opeenvolgende, hogere en bredere pieken laat zien, waarbij de dalen tussen de golven vaak nog hoger zijn dan de pieken van griepgolven.

Tot slot volgt hier nog het verloop van Covid19 Ziekenhuis- en IC-opnamen van 0-4 jarigen. Deze groep jonge kinderen, waarvan altijd is beweerd dat zij geen Covid19 krijgen of er niet ziek van worden, blijkt wel degelijk kwetsbaar voor ernstige ziekte. Vooral bij de entree van omikron, in de eerste maanden van 2022, zijn deze kinderen massaal opgenomen in het ziekenhuis. Wachten we nu af of de immuunontwijkende variant Pirola wéér zo’n golf van zieke peuters veroorzaakt?

Ziekenhuis- en IC-opnamen voor Covid19 van 0-4 jarigen, vanaf 4-10-2021 t/m 4-11-2023, volgens stichting NICE

Ziekenhuisbezetting

Er liggen momenteel (10-11) 598 coronapatiënten in het ziekenhuis, en 29 liggen er op de IC. Ook hier een stijgende trend, en na 2 weken van stabilisatie lijkt het aantal coronapatiënten weer te gaan stijgen. Verloop sinds 1 september:

Datumzh-bezettingIC-bezetting
1 september1275
8 september1816
15 september25118
22 september25112
29 september26114
6 oktober30615
13 oktober3329
20 oktober35116
27 oktober48219
3 november54831
10 november59128
17 november58930
24 november59829

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is eigenlijk alleen een maat voor de overheid voor het eigen abjecte en desastreus uitgepakte beleid van groepsimmuniteit met sturing op de bezetting van de capaciteit in vooral de IC’s: zolang de IC’s niet vol liggen mag het virus zich ongeremd verspreiden. Dit is niet alleen de inschatting van AlleBurgers, het is de harde conclusie van het 3e rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het coronabeleid tot september 2022. Dat was dus de belangrijkste indicator waarop RIVM en OMT hun adviezen voor beleid baseerden, en de enige reden waarom maatregelen steeds te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn.

Helaas mist het OVV3 rapport volledig dat de pandemie nog steeds onverminderd doorraast en dat ook het Nederlandse beleid m.b.t. Covid19 nog ongewijzigd is: al een jaar lang is de IC niet overbelast geweest, dus zijn geen maatregelen meer nodig. Begrijpt u?

Onderstaand overzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar is gemaakt o.b.v. gegevens van het LCPS. De aantallen patiënten zijn inclusief ontlabelde patiënten, die niet meer besmettelijk zijn en daarom niet meer afgezonderd liggen.

Dagelijkse ziekenhuis- (blauw) en IC-bezetting (oranje), exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging, o.b.v. data LCPS, vanaf 1-1-2021 t/m 24-11-2023

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Sinds een paar maanden geeft het RIVM weer wekelijkse updates, waarbij telkens één of twee weken worden toegevoegd en de waarden van eerdere weken worden aangepast. De metingen lopen nu tot de week van 30 oktober, waarbij die laatste week nu nog maar 16 samples telt. Die is dus minder betrouwbaar.

In het overzicht hieronder is de ontwikkeling van de diverse varianten schematisch weergegeven. De belangrijke variant XBB.1.5 (“Kraken”), verantwoordelijk voor de heftige carnavalsgolf, is nu bijna uitgestorven en heeft plaats gemaakt voor XBB.1.9 & subvariant EG.5 (“Eris”). Deze laatste is nu dominant, maar wel kennelijk op zijn retour. De rol van XBB.1.16 (“Arcturus”) die iets eerder opkwam dan EG.5, is nog niet helemaal uitgespeeld. De bekende nieuwe variant BA.2.86 (“Pirola”) met veel mutaties, dus sterk immuunontwijkend, is in opmars in veel Europese landen. Inmiddels gaat het aandeel ook in Nederland richting de 25%. Naar verwachting wordt deze variant, en dan met name subvariant JN.1, in december dominant hier.

Grafiek met het percentage van de belangrijkste Variants of Interest in de samples van het RIVM, in de weken van 6-3-2023 t/m 13-11-2023 (week 10 t/m 46). Het oranje vlak is EG.5, geel is XBB.1.16 en donkerblauw is de uitstervende variant XBB.1.5 (waartegen sinds oktober gevaccineerd wordt). Bovenaan komt in donkergrijs BA.2.86 opzetten.

Conclusie: actueel risico

AlleBurgers schat het risico momenteel zeer hoog en naar verwachting gaat het de komende weken nog verder stijgen. Verschillende factoren dragen hieraan bij:

 • We zien een onverbiddelijke en nu zelfs versnellende groei van de besmettingen in de rioolwatermetingen.
 • Festivals en massale evenementen (zonder maatregelen) zijn potentiële ‘superspreading events’. Op 11-11 was er de massale opening van carnaval in het zuiden, er waren veel halloween parties en natuurlijk waren er de landelijke verkiezingen, zonder enige bescherming.
 • De scholen zijn na de herfstvakantie weer open gegaan, totaal onbeschermd, met veel kinderen uren dicht opeengepakt in slecht geventileerde ruimtes. Meer dan 70% van besmettingen gaat via niet gevaccineerde kinderen en hun sociale omgeving.
 • Het weer is al wekenlang regenachtig en winderig, mensen blijven binnen en bezoeken sociale contacten binnen.
 • Variant BA.2.86 en subvarianten o.a. JN.1 zijn door de vele mutaties in het spike-eiwit sterk immuunontwijkend. De sterke groei is nu nog gemaskeerd door de stagnerende, dominante EG.5 variant, maar zodra deze variant echt doorbreekt zal dat in ieder geval het aantal besmettingen weer een flinke boost geven. En BA.2.86 zal zich niet veel aantrekken van de vaccins die nu gezet worden, tegen XBB.1.5. Lees het draadje van Augie Ray op mastodon.
 • Het RIVM beschouwt Covid19 nu als een “gewone” luchtweginfectie. Ook daarvoor zijn richtlijnen te vinden op de RIVM-site, maar daaraan wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Iedereen denkt dat corona voorbij is en dat er geen enkele maatregel meer geldt. Het tegendeel is waar: Covid19 is veel gevaarlijker is dan andere luchtweginfecties, komt veel vaker voor en de maatregelen tegen luchtweginfecties zijn volstrekt onvoldoende.

Laat u niet in slaap sussen en wijs maken dat de huidige zomergolf “meevalt” en nu wel over zijn hoogtepunt heen is. De omstandigheden voor het SARS-2 virus worden steeds gunstiger: “Winter is coming”! Blijf u beschermen, vermijd drukke bijeenkomsten en draag op openbare binnenlocaties een ffp2-masker!

Indammen móet en indammen kán!